Una línia verda sobre fons blanc.

Condicions legals

Condicions Legals

1. Informació Legal

MICRODELTA SOFT, S.L. és la titular i propietària del lloc web www.microdeltasoft.com.

Microdelta Soft es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració d’aquest lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous. Microdelta Soft entén per candidat (d’ara endavant, el “Candidat”), els usuaris persones físiques que busquen ocupació o serveis relacionats amb el món laboral o l’orientació professional, que utilitzin els serveis de Microdelta Soft i accedeixin al lloc web dels quals aquesta és titular.

Microdelta Soft entén per Empresa (d’ara endavant, “Empresa”) aquelles entitats que utilitzen els serveis de Microdelta Soft i accedeixen al seu lloc web per a la publicació de les seves ofertes d’ocupació o cerques de “CV” en la base de dades de Microdelta Soft.

A l’efecte de les presents Condicions Legals, d’ara endavant es denominarà de forma conjunta com a “Usuaris” a Candidats i a Empreses.

 

2. Objecte

Les presents Condicions Legals regulen l’accés i l’ús, per part del Candidat i de l’Empresa dels serveis del Lloc web. La finalitat de Microdelta Soft és la de proporcionar una plataforma que permet la trobada entre Empreses i Candidats en un entorn online, perquè generin nous llocs de treball i contactin, augmentin i millorin les seves relacions professionals.

En aquest sentit, a través de la pàgina https://www.microdeltasoft.com/borsa-de-treball/, Microdelta Soft té com a objecte facilitar al Candidat que pugui accedir a ofertes d’ocupació i a les Empreses que puguin accedir a el “CV” dels Particulars registrats a Microdelta Soft. Microdelta Soft permet a les Empreses registrades l’accés a la base de dades de Candidats registrats a Microdelta Soft d’acord amb el nivell de privadesa seleccionat per cada Candidat, la publicació d’ofertes d’ocupació, la gestió de la selecció de Particulars, l’edició i gestió del “CV” per part del Candidat a través del menú privat i altres serveis relacionats amb sector de l’ocupació.

De la mateixa forma Microdelta Soft permet connectar amb altres professionals i empreses a fi de conèixer-se, intercanviar idees i projectes, a buscar oportunitats d’ocupació, acords i la generació d’espais de diàleg de debat.

Microdelta Soft es troba en contínua evolució i desenvolupament de noves eines que aportin valor als usuaris registrats a Microdelta Soft.

L’ús del Lloc web implica la plena acceptació dels seus Usuaris de les disposicions incloses en les Condicions Legals en la versió publicada per Microdelta Soft al moment en què aquests accedeixen al Lloc web.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web pot trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Legals. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents Condicions particulars pròpies.

Microdelta Soft podrà eliminar del Lloc web continguts il·legals o presumptament il·legals sense previ avís.

L’Usuari reconeix que tècnicament no és possible aconseguir una disponibilitat del Lloc web al 100%. No obstant això, Microdelta Soft s’esforçarà per mantenir disponible el Lloc web de la forma més constant possible. Especialment per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a causa d’esdeveniments sobre els quals no pugui influir Microdelta Soft (per exemple, anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d’electricitat, etc.), poden produir-se breus anomalies o la suspensió passatgera dels serveis de Microdelta Soft.

Microdelta Soft recomana llegir periòdicament les presents Condicions Legals.

 

3. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Legals i, si escau, condicions particulars, així com mantenir el degut respecte als altres Usuaris.

Microdelta Soft condiciona la utilització de la majoria dels seus serveis al previ emplenament del corresponent registre de l’Usuari al Lloc web.

L’Usuari ha de seleccionar l’identificador (nom d’usuari) i la contrasenya, informació que es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per Microdelta Soft. En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de Microdelta Soft al més aviat possible. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. Així mateix, l’Usuari garanteix que és major de 16 anys.

En relació amb els serveis de comunicació, l’Usuari garanteix ser el titular, abonat o usuari dels nombres mòbils declarats i es fa responsable de comunicar a Microdelta Soft qualsevol canvi de situació sobre els mateixos.

D’igual forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Microdelta Soft permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Microdelta Soft o a tercers per la informació que faciliti.

L’Usuari s’obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis del Lloc web. Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del Lloc web (textos, dissenys, gràfics, informació, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos, etc.) i altres elements d’aquest Lloc web, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.

L’Usuari és l’únic responsable de les relacions que estableixi amb la resta de membres de Microdelta Soft. Microdelta Soft es reserva el dret a limitar el nombre de contactes que estableixi l’Usuari amb altres membres i, en determinades circumstàncies, prohibir les comunicacions amb altres Usuaris a través dels Serveis per Microdelta Soft oferts o limitar de qualsevol altra manera el seu ús d’aquests Serveis.

De manera il·lustrativa i no limitatiu, està prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que aquests continguts afectin a altres Usuaris o, utilitzar continguts pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, o fer publicitat, oferir o distribuir productes pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, molestar a altres Usuaris (especialment mitjançant spam), utilitzar continguts protegits legalment (p. ex. per la legislació relativa a la propietat intel·lectual, a marques, a patents, a models d’utilitat o a models estètics) sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva (com a sistemes en cadena, de bola de neu o piramidals).

Així mateix, es prohibeix als Usuaris les següents accions:

 • Utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització del Lloc web.
 • Bloquejar, sobreescriure, modificar o copiar, tret que això sigui necessari per a la correcta utilització dels serveis dels llocs web. Per exemple, el copiat mitjançant tecnologies de cercador tipus “Robot/Crawler” no és necessari per a la correcta utilització dels serveis del Lloc web, per la qual cosa està prohibit expressament.
 • Difondre, reproduir o comunicar públicament continguts del Lloc web de Microdelta Soft, de Particular o tercers, sense l’autorització prèvia del titular dels drets.
 • Tota acció apta per perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de Microdelta Soft, especialment per sobrecarregar-la.
 • A utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents Condicions Legals, així com a les condicions particulars que, si escau, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos de Microdelta Soft, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Microdelta Soft, dels seus membres o de qualsevol usuari registrat, particular o organització.
 • Utilitzar o intentar usar el compte d’una altra persona o crear una identitat falsa a Microdelta Soft.
 • Divulgar o facilitar informació protegida per llei a causa de relacions contractuals o fiduciàries (com tenir informació privilegiada o informació propietat d’una altra persona i confidencial en virtut d’una relació laboral o un contracte de confidencialitat).
 • Utilitzar informació, continguts o altres dades vistes o obtinguts a través de Microdelta Soft per prestar serveis que, a criteri exclusiu de Microdelta Soft, competeixin amb Microdelta Soft.

L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

 

4. Contingut facilitat per l’Usuari

Microdelta Soft no permet la distribució, gestió o comunicació de continguts que deteriorin la qualitat del servei. Està prohibida la facilitació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que no reuneixin els paràmetres de qualitat establerts en Microdelta Soft.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres Particulars o tercers i en general qualssevol continguts que Microdelta Soft consideri no apropiats.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Microdelta Soft es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del Lloc web aquells continguts que es considerin no apropiats a les característiques i finalitats de Microdelta Soft.

Microdelta Soft no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts.

De tota manera, periòdicament es revisen els continguts inserits i publicats per assegurar els principis de qualitat de Microdelta Soft  així com les normes aquí indicades.

Qualsevol Usuari que insereixi un contingut que contravingui la legalitat vigent ha de saber que haurà d’assumir la responsabilitat dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa.

 

5. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Queden reservats tots els drets d’explotació.

Aquest Lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els textos, dissenys, imatges, àudio, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d’aquest lloc estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de Microdelta Soft i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc web ja sigui mitjançant l’enviament del formulari de registre o mitjançant els acords de cessió de drets d’explotació que aquests han estipulat amb Microdelta Soft.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest Lloc web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o un altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de Microdelta Soft o de tercers titulars. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

Microdelta Soft no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Particulars és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos i mai de Microdelta Soft.

Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del Lloc web es regiran per la legislació espanyola.

 

6. Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del Lloc web es regiran per la legislació espanyola.

Per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació dels serveis i continguts de Microdelta Soft i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l’aquí establert, Microdelta Soft i l’Usuari , amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Condicions legals específiques per a Candidats

1. Serveis de Microdelta Soft per a Candidats

S’enumeren els serveis que Microdelta Soft presta al Candidat:

 • Inscripció del Candidat de forma gratuïta en els llocs web de Microdelta Soft a través del procés d’alta de Candidat, per a la trobada amb Empreses.
 • Inscripció del Candidat en els serveis oferts per Microdelta Soft a fi de connectar amb altres Candidats i Empreses, crear o unir-se a espais de diàleg de debat.
 • Selecció del nivell de privadesa del “CV” i del perfil públic.
 • Serveis i eines per a la gestió de la cerca d’ocupació a través de la plataforma Microdelta Soft.
 • Pàgina principal personalitzada en el menú privat.
 • Ser buscat (d’acord amb el nivell de privadesa seleccionat) a través de la base de dades de Candidats registrats en Microdelta Soft.
 • Recepció automàtica i gratuïta d’ofertes per via electrònica. Microdelta Soft ofereix la possibilitat de conèixer a través de comunicacions electròniques (correu electrònic) les ofertes d’ocupació que més s’adeqüen al Candidat. Per a això, el Candidat ha de seleccionar prèviament les àrees -geogràfiques i professionals- del seu interès i decidir sobre la periodicitat en la recepció de les ofertes. A més, de manera opcional, podrà triar altres criteris de selecció.
 • Altres serveis que Microdelta Soft pugui crear i que considera d’interès per als Candidats com a consells, formació, xarxa de contactes professionals, espais de diàlegs, accés a notícies, entre d’altres.

 

2. Responsabilitat

El Candidat garanteix a Microdelta Soft que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està posada al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual del Candidat. Correspon i és obligació del Candidat mantenir, a tot moment, les seves dades actualitzades, sent el Candidat l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades a Microdelta Soft i dels perjudicis que pugui causar per això a Microdelta Soft o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per Microdelta Soft.

3. Pàgina d’empreses, universitats, membres influents i altres entitats

Microdelta Soft permet crear pàgines dedicades a una marca, negoci i missió a empreses, a universitats, a organitzacions sense ànim de lucre i a altres organitzacions així com a experts reconeguts i a persones influents. Aquestes pàgines són públiques i l’entitat que les va crear podrà accedir a qualsevol comunicació i informació compartida a través d’elles.

4. Enllaços, “links” a pàgines de tercers

Microdelta Soft inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet.

Microdelta Soft no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre Microdelta Soft i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

5. Política de Privadesa i Protecció de dades

5.1. Microdelta Soft és conscient que per als Candidats és summament important que es doni un tractament responsable en la gestió de les seves dades personals. Per això Microdelta Soft compleix totes les normes legals de protecció de dades que siguin aplicables i estableix mecanismes i procediments de seguretat per a la gestió d’aquestes dades.

Si el Candidat decideix registrar-se a Microdelta Soft, se sol·licitaran les dades necessàries per a la consecució de les finalitats i finalitats als quals està destinat el Lloc web. En aquest sentit, al moment del registre el Candidat serà informat de les finalitats per les quals Microdelta Soft tractarà les seves dades personals, el termini de conservació dels mateixos, la base legal per al seu tractament, a quins destinataris es comunicaran les teves dades personals i quins són els teus drets i com exercir-los en relació a les teves dades personals.

Aquesta informació es proporcionarà de forma detallada al moment del registre mitjançant la informació addicional sobre Protecció de Dades.

5.2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada pel Particular i veracitat de les dades.

Els camps marcats com a obligatoris en el formulari de registre a emplenar pel Candidat són estrictament necessaris per atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

El Candidat garanteix que les dades personals facilitades a Microdelta Soft són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. També garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està posada al dia de manera que respon amb veracitat a la seva situació actual. Correspon i és la seva obligació mantenir, a tot moment, les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Microdelta Soft o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts.

 

Condicions legals específiques per a Empreses

1. Serveis de Microdelta Soft per a Empreses

Gestió de les ofertes d’ocupació publicades en Microdelta Soft. Aquesta gestion inclou:

 • Inserció d’ofertes d’ocupació a la borsa d’ocupació microdeltasoft.com.
 • Recepció dels CV inscrits a les ofertes realitzades.
 • Gestió del procés de selecció.
 • Serveis relacionats amb la gestió de la selecció de Candidat i altres serveis que Microdelta Soft consideri d’interès per a les Empreses: xarxa de contactes professionals, servei de notícies, promocions i ofertes de terceres entitats.
 • Servei d’Alertes. Recepció automàtica i gratuïta de CV per via electrònica. Microdelta Soft ofereix la possibilitat de conèixer a través de comunicacions electròniques (correu electrònic) de forma ràpida, personal i gratuïta, els CV de Particulars que s’han inscrit en les ofertes que ha publicat el Client.
 • Servei de comunicacions electròniques.
 •  

2. Serveis de comunicacions electròniques i comercials per via electrònica o telefònica

 • Microdelta Soft remetrà als usuaris registrats en el lloc web el següent tipus de comunicacions electròniques (correu electrònic, notificacions push, o qualsevol nou mitjà de comunicació electrònica) amb finalitats de publicitat i de prospecció comercial):
  • Notícies i promocions relacionades amb Microdelta Soft, el sector de la selecció de personal, la formació, així com altres activitats empresarials que Microdelta Soft consideri d’interès per als seus clients.
  • Notícies i promocions de terceres organitzacions. L’enviament d’aquestes comunicacions comercials serà realitzat, en tot cas, per Microdelta Soft, sense que les organitzacions anunciants o beneficiàries de les accions publicitàries tinguin accés algun a les dades personals dels usuaris.

Microdelta Soft estableix un mecanisme mitjançant el qual l’usuari que ho sol·liciti pugui excloure’s dels serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta. Per a això, l’usuari haurà d’enviar un e-mail a info@microdeltasoft.com indicant a l’assumpte “BAIXA DEL MAILING”.

3. Procés d’alta en el servei

El procés d’alta en el servei consta de dos passos.

En el primer pas l’Empresa ha de completar les dades de contacte (nom, cognoms, correu electrònic, nom i telèfon de l’empresa) i acceptar les Regles d’Ús i característiques del servei de Microdelta Soft, les Condicions Generals de Contractació i les presents Condicions Legals, les quals inclouen la Política de Privadesa que serà aplicable al tractament de les dades personals facilitades per l’Empresa per a l’activació del compte. La validació de l’empresa és automàtica.

En el segon pas, l’usuari ha de completar les dades de l’empresa (identificació, departaments, logotip, URL, tipus d’empresa i descripció de l’empresa que veuran els Candidats en les ofertes que l’usuari publiqui). Tramitada i validada l’Empresa, l’usuari podrà contractar els serveis que ofereix Microdelta Soft.

Suport en el procés d’alta en el servei. Per a la consecució de les finalitats del lloc web i amb la finalitat d’ajudar a l’Empresa a finalitzar el procés d’alta, Microdelta Soft podrà posar-se en contacte amb l’Empresa que hagi completat el pas primer del formulari d’alta.

4. Ús de la base de dades de Microdelta Soft

Per al compliment del servei de publicació d’ofertes a Microdelta Soft i al servei per consultar la base de dades de Microdelta Soft, l’Empresa ha de tenir en compte que les dades personals i curriculars dels Candidats només seran accessibles per a fins curriculars o laborals.

Així mateix, l’Empresa només podrà tractar les dades personals als quals tingui accés atenent a les condicions previstes en les Condicions Generals de Contractació i a les Regles d’Ús i característiques del servei de Microdelta Soft.

5. Responsabilitat

L’Empresa garanteix a Microdelta Soft que tota la informació i detalls de l’oferta d’ocupació compleix la legalitat vigent, respecta les directrius disposades en el conveni col·lectiu que pugui correspondre i no contravé la normativa laboral.

Així mateix, l’Empresa garanteix a Microdelta Soft que tota la informació personal i empresarial que faciliti és exacta i actualitzada de manera que respon amb veracitat a la situació actual de l’Empresa. L’Empresa ha de mantenir a tot moment la informació relativa a la mateixa actualitzats, sent l’Empresa l’única responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades a Microdelta Soft i dels perjudicis que pugui causar per això a Microdelta Soft o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per Microdelta Soft.

6. Política de Privadesa i Protecció de dades

Si l’usuari decideix registrar-se en Microdelta Soft, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats als quals està destinat el lloc web. A continuació  exposem les finalitats per les quals es tractaran les dades, el termini de conservació, la base legal, els destinataris i els drets a les quals l’Usuari té dret en usar els serveis de Microdelta Soft.

Finalitats

Microdelta Soft tractarà les dades personals dels Usuaris d’empreses per a les següents finalitats:

 1. En crear el compte d’usuari en Microdelta Soft es tractaran dades per poder prestar el servei contractat, així com atendre les consultes que l’Empresa.
 2. Prevenir abusos i fraus en l’ús dels serveis de Microdelta Soft (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament de spam, entre uns altres).
 3. Analitzar l’ús que els Usuaris fan de Microdelta Soft amb l’objectiu per poder desenvolupar i millorar el funcionament de Microdelta Soft.
 4. Cedir dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb Microdelta Soft, l’Usuari sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Destinataris

Les teves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

 • Les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a Microdelta Soft, tals com a serveis d’allotjament de contingut, de missatgeria instantània, d’enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc.
 • Les dades personals també podran ser cedits a les autoritats competents en els casos que existeixi una obligació legal.

Drets

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a MICRODELTA SOFT, S.L. estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, l’Usuari té dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular de l’Usuari, aquest podrà oposar-te al tractament de les seves dades. Microdelta Soft deixarà de tractar les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, l’Usuari pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si l’Usuari desitja fer ús de qualsevol dels seus drets, pot dirigir-se a nosaltres enviant un correu electrònic a info@microdeltasoft.com.

Alternativament, l’Usuari també pot dirigir-se a Microdelta Soft mitjançant correu postal en la següent adreça: Microdelta Soft, Carrer Amèrica nº 35-37 baixos, 43870 Amposta (Tarragona), Espanya. Dirigit a Atenció a Empreses i indicant al sobre “Protecció de Dades Empreses Microdelta Soft”. És necessari facilitar la major informació possible sobre la sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que s’utilitza per als serveis de Microdelta Soft.

Finalment, informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les dades personals.