• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Forma't o recicla't sobre els productes al·lèrgens

Com ja sabràs, fa un temps que va netrar en vigor el Reglament Europeu 1169/2011 que obliga a tots els empresaris d’Hosteleria a informar als consumidors sobre tots els productes al·lèrgens de la seva carta, amb sancions per incompliment que van des dels 5.000€ als 600.000€.

Amb aquest curs podràs formar-te o reciclar-te sobre les al·lèrgies alimentaries, de forma 100% subvencionada i presencialment, per a ser la persona que gestioni la informació i el compliment de la norma a qualsevol empresa.

Fitxa tècnica

Codi
FC01INAD10137

Descripció
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Àmbit Sectorial
Seguretat i salut laboral

Família Professional
Indústria alimentària

Àrea Professional
Aliments diversos

Durada
20 hores

Modalitat
Subvencionat Aula Virtual

Objectius

 • – Conéixer la gestió dels al·lèrgens en la restauració col·lectiva per a la prevenció de reaccions adverses.
 • – Conèixer els requeriments de la legislació específica.
 • – Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

Continguts del curs

1. Conceptes generals
1.1. Reaccions adverses a aliments: classificació.
1.2. Intoleràncies.
1.3. Al·lèrgies.
1.4. L’anafilaxia.
1.5. Situacions de risc.
1.6. On trobem els al·lèrgens.

2. Legislació sobre Informació Alimentària
2.1. Reglament UE 1169/2011.
2.2. RD126/2015.

3. Gestió del risc
3.1. Principis bàsics.
3.2. Diagrama de gestió.
3.3. Bones pràctiques.
3.3. Contaminació creuada.
3.4. Cartes i menús.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere
 •   – Treballadors de pimes.
 •   – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça disponible per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-594Dies -23Hores -16Minuts 00Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 18/05/22 al 23/05/22
  • Durada
   20 hores
  • Horari
   dilluns i dimecres

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Virtual
  • Lloc
   Aula Virtual
  • Formador/a
   Maria José Beltrán

   Enginyera agrònoma i formadora

  • Subvencionat per