• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

Animació sociocultural

Forma’t en animació sociocultural!

Un dels punts on tots els experts estan d’acord és que una estimulació positiva i un estat de motivació afecta positivament a l’estat de les persones en general.

L’animació sociocultural és un mètode d’intervenció psicosocial que té com a objectiu motivar i estimular el grup de persones al qual s’adreça. Així, no cal veure l’animació sociocultural com una simple manera d’entreteniment, sinó que cal entendre-la com una mena d’eina per millorar el bé de les persones que la practiquen. 

Aquest curs conté material teòric i pràctic amb què l’alumnat coneixerà els diferents nivells que ofereix la professió d’animador sociocultural així com els coneixements que la converteixen en una ciència d’intervenció social.

Fitxa tècnica

Codi
FS2021-1146

Descripció
Animació sociocultural

Àmbit Sectorial
Educació, formació i lleure

Família Professional
Serveis socioculturals i a la comunitat

Àrea Professional
Activitats culturals i recreatives

Durada
25 hores

Modalitat
Subvencionat Virtual

Objectius

Objectiu general:

 • – Determinar les necessitats del grup, estudiant i analitzant les característiques tant de la zona d’actuació com del col·lectiu, per a adaptar-se a les necessitats.
 • – Dissenyar i programar adequadament les diferents activitats que portaran els grups.
 • – Avaluar les activitats i comportaments de les persones amb objectivitat per a retroalimentar la programació.

Continguts del curs

 1. 1. El desenvolupament comunitari
  1.1. Marc de referència
  1.2. Cultura i valors socials
 2. 2. Animació d’oci i temps lleure
  2.1. Concepte i evolució del temps lliure
  2.2. Modalitats d’animació
  2.3. Models d’animació en la nova societat de l’oci
 3. 3. L’animació en les diferents fases de desenvolupament
  3.1 .Elements d’identitat de la vida del grup
  3.2. Funcionament i gestió d’un grup
  3.3. El grup des del punt de vista de la psicologia

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
– Dones
– Persones amb discapacitat.
– Víctimes de violència de gènere.
– Treballadors de pimes.
– Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
– Majors de 45 anys.

NOTA: No hi han places per a treballadors de l’Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s’ha d’entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-460Dies -8Hores -21Minuts -27Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 20/06/22 al 19/07/22
  • Durada
   25 hores
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Virtual
  • Lloc
   Aula Virtual
  • Formador/a
   Mònica Ciuret

   Graduada en Treball Social. Coach i Pedagoga Sistèmica

  • Subvencionat per