• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS

FCOV05 Comunicació en llengües estrangeres: Anglès

Aconsegueix el certificat oficial d’anglès sense cost!

Et portem per primer cop aquest curs 100% subvencionat per aprendre anglès des de zero i fins aconseguir la titulació oficial homologada.

Inscriu-te ja, les places són limitades!

Objectius

Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Fitxa tècnica

Codi
FCOV05

Descripció
Comunicació en llengües extrangeres (anglès) – N2

Família professional
Formació complementària

Àrea professional
Competències clau

Modalitat
Subvencionat presencial

Competències

Aquests aspectes es corresponen amb els establerts per a l’accés als certificats de professionalitat de nivell 2 de qualificació professional, segons s’estableix a l’article 20.2 i a l’Annex IV del RD 34/2008 de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

 • – Comprensió oral de frases i expressions dús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que siguin especialment rellevants, com a informació bàsica sobre un mateix i la família, compres, llocs d’interès, professions, entre d’altres.
 • – Comprensió escrita de textos breus i senzills relacionats amb la vida quotidiana, com ara anuncis publicitaris, horaris o menús.
 • – Descripció oral de la família i persones de lentorn, aspectes de la vida personal, familiar i laboral.
 • – Producció de textos escrits breus i senzills, sobre aspectes del passat i lentorn, així com qüestions relacionades amb necessitats immediates i finalitats diverses.
 • – Interacció oral per dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes dinformació sobre qüestions conegudes o habituals.

Continguts

 • 1. Utilització de la Fonètica
 •     – Ús de l’alfabet.
 •     – Maneig del sistema fonètic de lidioma.
 • 2. Aplicació de Vocabulari
 •     – Maneig del vocabulari de professions, nacionalitats, mesos, dies de la setmana, etc.
 •     – Ús adequat de fórmules de salutacions i comiats.
 •     – Maneig del vocabulari relacionat amb els missatges: fórmules senzilles útils per encapçalar i acomiadar-se. a les cartes i missatges electrònics.
 •     – Maneig del vocabulari relatiu als números.
 •     – Maneig de lhora.
 •     – Maneig del vocabulari relatiu a la família.
 •     – Maneig del vocabulari més freqüent tant a l’àmbit de les aficions (esports, activitats, hobbies…), com al laboral.
 •     – Maneig del lèxic referent a les botigues, menjar, restaurant.
 •     – Identificació de senyals i etiquetes de perill.
 •     – Ús de fórmules de cortesia.
 • 3. Maneig d’estructures
 •     – Utilització de verbs.
 •          Ús del verb to be.
 •          Maneig de verbs dús quotidià en present simple.
 •     – Ús de pronoms.
 •     – Ús dexpressions.
 •         Ús d’expressions amb there is/there are.
 •         Ús de partícules interrogatives: How many/how much/how long.
 •         Ús del present simple.
 •         Maneig de Do you…? Questions.
 •         Ús dels verbs modals: Could you…? Can you…? Do you want me to…?
 •         Maneig adequat de fórmules de suggeriments: Making suggestions: Why don’t we…? How about…? Couldn’t we…? We could….
 •         Maneig dexpressions per fer plans.

Resultats d'aprenentatge

Comprensió oral

 • – Comprendre missatges breus, clars i senzills, en llengua estàndard, dins un context i sobre assumptes coneguts en un grau que permeti satisfer necessitats bàsiques, captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i els detalls rellevants i el tipus de registre, formal o informal.

Expressió oral

 • – Utilitzar totes les estratègies de comunicació i els recursos expressius disponibles per a superar les possibles dificultats de comprensió mútua en converses i situacions de comunicació senzilles de la vida quotidiana, personals o professionals.
 • – Realitzar intervencions breus i senzilles, comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els interessos i les necessitats de comunicació bàsiques.

Comprensió escrita

 • – Comprendre textos breus utilitzats a la vida quotidiana, com ara receptes, instruccions, correspondència personal o fulletons
 • – Extreure informació global i específica de textos escrits autèntics o adaptats, senzills i d’extensió limitada, podent predir significats amb el suport del context.

Expressió escrita

 • – Redactar missatges breus, notes o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió bàsiques i amb un repertori i control limitat dels recursos lingüístics.

Estratègies daprenentatge

 • – Comunicar-se en la llengua estrangera, encara que es cometin errors gramaticals o de pronunciació, utilitzant tots els recursos de què es disposi, tant bibliogràfics com a digitals.

Context sociocultural

 • – Reconèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials que incideixen més en la vida diària, així com els que es refereixin al propi àmbit, per plasmar-los en el propi comportament i la comunicació.
 • – Valorar l’aprenentatge de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació i comprensió intercultural, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics o culturals.

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Últim DARDO
 • – Currículum Vitae actualitzat
 • – No tenir titulació d’ESO ni equivalent

Temps fins inici

-616Dies -23Hores -59Minuts -10Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Desocupats
  • Dates
   del 29/03/22 al 18/07/22
  • Durada
   220 hores
  • Horari
   de dilluns a divendres

   de 15:00 a 18:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
   Vicky Agudo

   Formadora d'idiomes

  • Subvencionat per