• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES: FRANCÈS

FCOV07 Comunicació en llengües estrangeres: Francès

Aconsegueix el certificat oficial de francès sense cost!

Et portem per primer cop aquest curs 100% subvencionat per aprendre francès des de zero i fins aconseguir la titulació oficial homologada.

Inscriu-te ja, les places són limitades!

Objectius

Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de les llengües estrangeres (francès) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com a escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Fitxa tècnica

Codi
FCOV07

Descripció
Comunicació en llengües extrangeres (francès) – N2

Família professional
Formació complementària

Àrea professional
Competències clau

Modalitat
Subvencionat Virtual

Competències

Aquests aspectes es corresponen amb els establerts per a l’accés als certificats de professionalitat de nivell 2 de qualificació professional, segons s’estableix a l’article 20.2 i a l’Annex IV del RD 34/2008 de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

 • – Comprensió oral de frases i expressions dús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que siguin especialment rellevants, com a informació bàsica sobre un mateix i la família, compres, llocs d’interès, professions, entre d’altres.
 • – Comprensió escrita de textos breus i senzills relacionats amb la vida quotidiana, com ara anuncis publicitaris, horaris o menús.
 • – Descripció oral de la família i persones de lentorn, aspectes de la vida personal, familiar i laboral.
 • – Producció de textos escrits breus i senzills, sobre aspectes del passat i lentorn, així com qüestions relacionades amb necessitats immediates i finalitats diverses.
 • – Interacció oral per dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes dinformació sobre qüestions conegudes o habituals.

Continguts

1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llengua francesa

 • ‐ Utilització de la llengua francesa per a:
  Referir-se a accions habituals o del moment present
  Referir-se a accions i situacions del passat
  Expressar situacions i fets en futur
  Donar i demanar informació
  Expressar opinions, actituds i coneixements
  Expressar gustos, desitjos i sentiments
  Proposar una acció, oferir, convidar i respondre a propostes i invitacions
  Relacionar-se amb altres persones
  Reaccionar i cooperar en la interacció
 • ‐ Reconeixement d’aspectes sociolingüístics i culturals. Usos formals i informals.
 • ‐ Utilització del vocabulari en l’expressió oral i escrita:
  Utilització d’expressions comunes, frases fetes i lèxic sobre temes d’interès personal i general, temes quotidians.
  Reconeixement de sinònims, antònims, (faux amis; exemple Competència(ns) i compétence (fr) =aptitude) i formació de paraules a partir de prefixos i sufixos.

2. Elements gramaticals i fonètics en lús de la llengua francesa

 • – Construcció d’oracions
 • ‐ Substantius: Gènere i nombre. Plurals irregulars. Comptables i incomptables.
 • ‐ Adjectius: Tipus, ús i posició. Graus igualtat, comparatiu i superlatiu. Formes irregulars.
 • – Adverbis: Ús i posició. Diferents tipus dexpressions més freqüents. Expressions freqüents de lloc, temps, mode, freqüència, quantitat i probabilitat. Expressions de afirmació i negació
 • ‐ Determinants. Tipus i usos més freqüents. Utilització a les oracions.
 • – Pronoms: Personals: subjecte i complement. Posició. Possessius. Impersonals. Demostratius. Interrogatius. Indefinits. Relatius
 • ‐ Ús de les formes verbals.
 • – Expressió de fets passats vinculats amb el present o amb un passat anterior. Passat simple (pretèrit indefinit i el seu ús) 3r persona singular i en l’expressió escrita, exemple: Il fut un temps où nous étions amis. Pendant toute sa vie, elle fit ce qu’elle put). Present perfecte (passé-composé.) Preguntes subjecte i objecte. Marcadors del discurs.
 • – Realització de prediccions i expressar intencions. Expressar certesa i probabilitat.) (Exemples: Il est clair qu’ils no comprenen. Il est certain que c’est très vaig complicar. (Les construccions que expressen una certesa són seguides d’un indicatiu). Il est probable qu’il sera là demain. Il est probable qu’il soit là demain (l’indicatiu expressa una realitat donada o una probabilitat, el subjuntiu expressa una realitat incerta)/. Oracions temporals mitjançant els adverbis de temps; il i a, dans, depuis, pour, pendant, etc i condicionals (tipus I): l’expressió del politesse, du conseil, désir et regret.
 • – Expressió de preferències (exemples: préferable à: préférable de + infinitif: préférable que + subjonctif: i opinions (Exemples: je pense, je crois, je suppose , j’imagine (forma afirmativa + indicatiu, forma negativa + subjuntiu: Fer invitacions i respondre-les.I (ús del condicional) Exemple: auriez-vous l’amabilité de participer à la conférence sur les droits de l’homme? Oui, avec plaisir, encara no manquera pas à ce gran rendez-vous .etc. Connectors: els connecteurs temporels, argumentatifs i els de reformulation (d’abord, tout d´abord, pour commencer, en primer lleu, després, ensuite, puis, d´una part, d´altre part, de plus, de ce fait, en effet, en reaison de, ainsi, mais parce que, ainsi, autrement dit, bref, en altres termes,etc.
 • – Realització dhipòtesis i donar consells. Oracions condicionals (tipus II): L’hypothèse sur le
  futur, Hypothèse sud li présent ,Hypothèse sud li vaig passar.
 • – Transmetre les opinions i idees dels altres. Estil indirecte. Expressions temporals.
 • – Expressar processos i canvis. Veu passiva.
 • – Ús de les regles de fonologia i ortografia

3. Produccions orals en llengua francesa.

 • ‐ Comprensió del significat general i específic de xerrades sobre temes coneguts presentats de forma clara i organitzada.
 • ‐ Comprensió de la comunicació interpersonal, per tal de contestar de forma immediata.
 • ‐ Comprensió general de les dades més rellevants de programes emesos pels mitjans audiovisuals amb llenguatge clar i senzill.
 • ‐ Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals: context verbal i no verbal, coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, identificació de l’actitud i la intenció del parlant.
 • ‐ Producció oral de descripcions, narracions i explicacions sobre experiències, esdeveniments i continguts diversos, tenint en compte els elements de cohesió i coherència.
 • ‐ Valoració de la correcció formal en la producció de missatges orals.
 • ‐ Participació en converses i simulacions sobre temes quotidians i d’interès personal amb diverses finalitats comunicatives. Mostrant respecte pels errors i dificultats que puguin tenir els altres.
 • ‐ Ús de respostes espontànies i precises a situacions de comunicació a l’aula.
 • ‐ Ús de convencions pròpies de la conversa en activitats de comunicació reals i simulades: torn de paraula, canvi de tema, etc.
 • ‐ Ús autònom d’estratègies de comunicació per iniciar, mantenir i acabar la interacció

4. Produccions escrites en llengua francesa

 • ‐ Identificació del tema d’un text escrit amb el suport contextual que contingui.
 • ‐ Identificació de la intenció de l’emissor del missatge.
 • ‐ Inferència de significats i informacions desconegudes, mitjançant la interpretació d’elements lingüístics i no lingüístics.
 • ‐ Comprensió general i específica de diversos textos, en suport paper i digital, d’interès general o referits a continguts d’altres matèries del currículum.
 • ‐ Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els seus interessos.
 • ‐ Obtenció d’informació a partir de diferents fonts, en suport paper, digital o multimèdia, per a la realització de tasques específiques.
 • ‐ Consolidació d’estratègies de lectura ja utilitzades.
 • ‐ Composició de textos diversos, amb lèxic adequat al tema i al context, amb els elements necessaris de cohesió per marcar amb claredat la relació entre idees i utilitzant amb autonomia estratègies bàsiques en el procés de composició escrita (planificació, contextualització i revisió).
 • ‐ Ús amb certa autonomia del registre apropiat al lector al qual va dirigit el text (formal i informal)
 • ‐ Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de correspondència postal o utilitzant mitjans informàtics.
 • ‐ Ús correcte de l’ortografia i dels diferents signes de puntuació.
 • ‐ Interès per la presentació acurada dels textos escrits, en suport paper i digital.

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Últim DARDO
 • – Currículum Vitae actualitzat
 • – No tenir titulació d’ESO ni equivalent

Temps fins inici

-544Dies -8Hores -7Minuts -44Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Desocupats
  • Dates
   del 28/03/22 al 12/07/22
  • Durada
   220 hores
  • Horari
   de dilluns a divendres

   de 15:30 a 18:30

  • Modalitat
   Virtual
  • Lloc
   Aula Virtual
  • Formador/a
   Jordi Bertomeu

   Historiador i Professor de francès

  • Subvencionat per