• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

CONDUCCIÓ DE REUNIONS

Conducció de reunions

Aprén a preparar reunions efectives!

Dur a terme reunions eficaces tant en gestió de temps com en contingut, no és fàcil, i a tots ens ha passat acudir a reunions que són poc productives. És per això que aprendrem a preparar les reunions i us donarem eines per una comunicació específica, juntament, amb tècniques i estratègies que ens permetran optimitzar i dinamitzar les reunions, així com analitzar la seva eficàcia un cop les haguem realitzat.

Fitxa tècnica

Codi
FS2021-0262

Descripció
Conducció de reunions

Àmbit Sectorial
ADG

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Gestió de la informació i la comunicació

Durada
20 hores

Modalitat
Subvencionat presencial

Objectius

Objectiu general:
– Aprendre a planificar i dinamitzar les reunions per que siguin eficaces.

Objectius específics:
– Aprendre i millorar els coneixements, les habilitats i les tècniques més adients per organitzar, dirigir, moderar i participar en reunions de treball, d’una forma eficient.
– Reflexionar sobre la importància de les reunions de treball a l’actualitat com a eina de motivació i desenvolupament.
– Millorar la comunicació i les relacions interpersonals.
– Practicar la dinamització i lideratge de reunions.
– Aprendre a planificar i dinamitzar les reunions per que siguin eficaces.

Continguts del curs

1. Tipus de reunions i les seves característiques
1.1. Tipus de reunions segons els objectius
1.2. Conveniència de les reunions
1.3. Causes de fracàs

2. Rols del conductor i dels participants
2.1. Habilitats del conductor
2.2. Gestió del temps
2.3. Dinamització de reunions

3. Estratègies de planificació i dinamització de reunions
3.1. Planificació
3.2. Desenvolupament
3.3. Conclusions i tancament

4. Problemes que impedeixen que les reunions siguin eficaces (La comunicació en les reunions)
4.1. Escolta activa
4.2. Preguntes

5. Anàlisi del què hem de fer després d’una reunió (plans d’acció)
5.1. Tècniques de reunions
5.2. Philips 66
5.3. Barrets de Bono
5.4. Brainstorming

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
– Dones
– Persones amb discapacitat.
– Víctimes de violència de gènere.
– Treballadors de pimes.
– Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
– Majors de 45 anys.

⚠ NOTA:  Hi ha UNA plaça per a treballadors de l’Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s’ha d’entregar, quan es demani, la següent documentació:

  •   – DNI en vigor
  •   – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-472Dies -20Hores -50Minuts -34Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 07/06/22 al 12/07/22
  • Durada
   20 hores
  • Horari
   dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   Aina Elies
  • Subvencionat per