• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

Confecció i publicació de pàgines web

Forma’t com expert en pàgines web

Tant si et vols iniciar en el món de la creació i gestió web com si ja disposes de coneixements però vols adquirir habilitats més tècniques, aquest és curs el que estaves esperant!

Objectius

 • – Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements.
 • – Utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions d’usabilitat.
 • – Realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les webs al servidor corresponent.

Fitxa tècnica

Codi
IFCD0110

Descripció
Confecció i publicació de pàgines web

Família professional
Informàtica i Comunicacions

Àrea professional
Desenvolupament

Certificat de Professionalitat
Nivell 2

Modalitat
Subvencionat presencial+virtual

Continguts del curs

 • MF0951_2: Integració de components software en pàgines web
 •     UF1305: Programació amb llenguatge de guió en pàgines web (90h)

Llocs de treball relacionats

 • – Desenvolupador de pàgines web
 • – Manteniment de pàgines web

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Últim DARDO
 • – Currículum Vitae actualitzat
 • – Títol d’ESO o Graduat escolar (si no, es realitzaran proves d’accès)

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-451Dies -20Hores -45Minuts -50Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 28/06/22 al 28/09/22

   sense classes a l'agost

  • Durada
   90 hores
  • Horari
   de dilluns a dijous

   de 19:30 a 22:00

  • Modalitat
   Mixta

   2 dies presencials + 2 virtuals

  • Lloc
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
   Carlos Serra

   Enginyer informàtic i Dissenyador web

  • Subvencionat per