• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

CREACIÓ I MANTENIMENT DE PÀGINES WEB (BÀSIC)

Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)

Aprèn a crear webs!

Si tenir una web ja era important, des de la pandèmia s’ha convertit en pràcticament indispensable i, en molts casos, en l’única via de moltes empreses per seguir amb la seva activitat.

Aquest curs de Creació i manteniment de pàgines web et donarà les claus per crear una web des de zero o per gestionar-ne una ja existent, partint dels preceptes del disseny gràfic, utilitzant plantilles i acabant amb aplicacions de comerç electrònic.

Fitxa tècnica

Codi
IFCD104-2016

Descripció
Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)

Àmbit Sectorial
Aplicacions informàtiques

Família Professional
Informàtica i comunicacions

Àrea Professional
Desenvolupament

Durada
60 hores

Modalitat
Subvencionat Aula Virtual

Objectius

Objectius generals:

 • – Aprofitar eficaçment l'eina internet, mitjançant la creació de web i blog amb plantilles, com a font d'informació i publicitat aplicada al disseny.

Objectius específics:

 • – Crear un lloc web bàsic a partir de la informació lliurada per una PIME.
 • – Editar i formatar text a una pàgina web amb estils predissenyats o personalitzats.
 • – Formatar paràgrafs i pàgines.
 • – Inserir vincles “entre pàgines”, “dins d’una pàgina” i a serveis externs.
 • – Detectar vincles trencats i fitxers orfes.
 • – Licitar i mantenir un lloc web local en un servidor remot (publicar).
 • – Donar d’alta el lloc web als cercadors d’Internet.
 • – Contractar i associar un domini propi al lloc web.
 • – Editar i inserir imatges i mapes d’imatge.
 • – Estructurar dades amb taules.
 • – Afegir àudio i vídeo a una web.
 • – Afegir capacitats de comerç electrònic amb formularis.
 • – Estructurar una web complexa amb marcs i menús.
 • – Estendre els capacitats de la web amb objectes Flaix i Java pre dissenyats.

Continguts del curs

1. Conceptes fonamentals d'informàtica, internet i disseny gràfic
  1.1. Què és internet?
  1.2. Quina és la funció d’un proveïdor de serveis d'Internet?
  1.3. Què és una URL, una adreça IP i un DNS?

2. La pàgina web i el seu disseny
  2.1. Concepte de llenguatge d’etiquetes i protocols
  2.2. Color i disseny gràfic
  2.3. Estructura i funcionament d’una pàgina web
  2.4. Definició de títols
  2.5. Paràmetres de format a pàgines i paràgrafs
  2.6. Tipus d’incompatibilitats entre navegadors

3. Creació de pàgines web a partir d'editors de plantilles
  3.1. Editar una pàgina web amb Tova Dreamweaver
  3.2. Diferenciar els parts d’una pàgina web
  3.3. Implementar una pàgina web bàsica amb text
  3.4. Aplicar estils sobre text i títols
  3.5. Definir llistes numerades i no numerades
  3.6. Detectar incompatibilitats
  3.7. Paràmetres que defineixen una imatge
  3.8. Formats estàndard d’imatge
  3.9. Tipus de regions definibles a un mapa d’imatge
  3.10. Inserir una imatge a una pàgina web
  3.11. Modificar els paràmetres de la imatge
  3.12. Editar una imatge amb un programa de tractament d’imatges

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere
 •   – Treballadors de pimes.
 •   – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça disponible per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-883Dies -21Hores -55Minuts -16Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 22/04/21 al 05/07/21
  • Durada
   60 hores
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Aula Virtual
  • Formador/a
   Carlos Serra

   Enginyer informàtic i Dissenyador web

  • Subvencionat per