• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

ESTRATÈGIES PERSONALS PER AL CONTROL DE L'ESTRÈS, BURNOUT I ALTRES CINGLES PSICOSOCIALS

Estratègies personals per al control de l’estrès, burnout i altres cingles psicosocials

No et cremis!

Coneix les tècniques i mesures preventives més adequades per evitar l'aparició d'aquests riscos psicosocials.

Fitxa tècnica

Codi
FCOS120-2016

Descripció
Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials

Àmbit Sectorial
Seguretat i salut laboral

Família Professional
Formació complementaria

Àrea Professional
Seguretat i salut laboral

Durada
25 hores

Modalitat
Subvencionat Aula Virtual

Objectius

Objectius:

 • – Presentar les conseqüències de riscos laborals d'origen psicosocial: Estrès, mobbing i les seves variants.
 • – Donar a conèixer les tècniques d'avaluació d'aquests riscos i les mesures preventives més adequades per evitar la seva aparició.

Continguts del curs

 • 1. Conceptes bàsics sobre l'estrès
 • 2. Conceptes bàsics de l'ansietat. Diferenciació estrès-ansietat
 • 3. Incidència en l'entorn laboral
 • 4. Aspectes fisiològics de l'estrès. Les alertes de l'estrès
 •  4.1. Temperatura
 •  4.2. Tensió muscular
 •  4.3. Sudoració
 •  4.4. Taxa cardíaca
 •  4.5. Respiració
 • 5. El control de l'estrès en la jornada laboral.
 •  5.1. Pautes d'organització.
 •  5.2. Millora d'hàbits
 •  5.3. Educació postural
 •  5.4. Utilització eficient dels mitjans tecnològics (eines de treball)
 •  5.5. Entrenament en respiració
 •  5.6. Eines de millora de l'atenció i concentració
 •  5.7. Exercicis d'higiene laboral en el lloc de treball
 • 6. Que es el Sindrome Burnout.
 •  6.1. Quins son els factors desencadenants de l Síndrome?
 •  6.2. Com evoluciona una síndrome Burnout
 •  6.3. Quins son els principals efectes
 •  6.4. Efectes en el treball
 •  6.5. Efectes en l’activitat laboral
 •  6.6.Com podem fer per prevenir-lo
 •  6.7.Que podem fer d’avant l’existència de possible Burnout
 • 7. Altres Cingles Psicosocials

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere
 •   – Treballadors de pimes.
 •   – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça disponible per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-703Dies -21Hores -28Minuts -17Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 19/10/21 al 30/11/21
  • Durada
   25 hores
  • Horari
   dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Aula Virtual
  • Lloc
   Campus Virtual
  • Formador/a
   Mònica Ciuret

   Graduada en Treball Social. Coach i Pedagoga Sistèmica

  • Subvencionat per