• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

MICROSOFT EXCEL AVANÇAT (MOS)

Excel Avançat (MOS)

Converteix-te en usuari avançat d'Excel!

Amb els constants avenços tecnològics resulta imprescindible la formació contínua en les aplicacions amb les que treballem, ja que aquestes van sumant millores i canvis amb el pas dels anys. Tot professional que hagi de realitzar taules, informes i gràfics ha de dominar el programari Microsoft Excel. Gràcies a aquest curs d'Excel 2016 Avançat podràs millorar les teves habilitats amb l’Excel i el teu perfil professional.

Aprendràs el funcionament de les llistes i les diferents operacions que podem realitzar sobre elles (filtres, ordenació, validació de dades, subtotals, etc.), treball amb fórmules, conceptes avançats sobre gràfics, accés des d’Excel a dades externes, plantilles, col·laboració amb altres usuaris, i molt més!

Fitxa tècnica

Codi
FS2021-0314

Descripció
MOS 77-728: Microsoft Excel 2016 nivell avançat

Àmbit Sectorial
Aplicacions informàtiques

Família Professional
Informàtica i comunicacions

Àrea Professional
Sistemes i telemàtica

Durada
45 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

Objectiu general:

 • – – Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de funcionalitats avançades de l’eina
  Microsoft Excel 2016, tals com l’administració de configuracions i opcions d’un llibre, i les funcions
  avançades per a crear fórmules, taules i gràfics i la gestió de configuracions personalitzades.

Continguts del curs

 1. 1. Administrar configuracions i opcions d’un llibre.
  1.1. Administrar llibres.
  1.2. Administrar revisió de llibres.
 2. 2. Aplicar dissenys i formats de dades personalitzades.
  2.1. Aplicar formats de dades personalitzades i validacions.
  2.2. Aplicar filtres i formats condicionals avançats.
  2.3. Crear i modificar elements d’un llibre personalitzat.
  2.4. Preparar un llibre per a la internacionalització.
 3. 3. Crear fórmules avançades.
  3.1. Aplicar funcions en fórmules.
  3.2. Buscar dades utilitzant funcions.
  3.3. Aplicar funcions avançades de data i hora.
  3.4. Realitzar anàlisis de dades i intel·ligència empresarial.
  3.5. Resoldre problemes amb les fórmules.
  3.6. Definir objectes i rangs amb nombre.
 4. 4. Crear taules i gràfics avançats.
  4.1. Crear gràfics avançats.
  4.2. Crear i administrar taules dinàmiques.
  4.3. Crear i administrar gràfics dinàmics.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
– Dones
– Persones amb discapacitat.
– Víctimes de violència de gènere.
– Treballadors de pimes.
– Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
– Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-381Dies -22Hores -27Minuts -32Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 06/09/22 al 24/11/22
  • Durada
   45 hores
  • Horari
   dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   per concretar
  • Subvencionat per