• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

MICROSOFT EXCEL INICIAL (MOS)

Excel Inicial (MOS)

Adquireix els coneixements bàsics per a la utilització professional de l'Excel!

A través d'aquest curs recorrerem pas a pas totes les funcions d'aquest programa, des de la gestió bàsica de llibres i fulls de càlcul, la creació de fórmules i funcions, els resums amb taules, fins a com crear gràfics complets, potenciant l'aplicació de les nombroses funcions del programa.

Fitxa tècnica

Codi
FS2021-0313

Descripció
MOS 77-727: Microsoft Excel 2016 nivell inicial

Àmbit Sectorial
Aplicacions informàtiques

Família Professional
Informàtica i comunicacions

Àrea Professional
Sistemes i telemàtica

Durada
45 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

Objectiu general:

 • – Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com
  la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de
  taules, la realització d’operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.

Continguts del curs

 1. 1. Crear i gestionar fulls de càlcul i llibres.
  1.1. Crear fulls de càlcul i llibres.
  1.2. Navegar per fulls de càlcul i llibres.
  1.3. Aplicar format a fulls de càlcul i llibres.
  1.4. Personalitzar opcions i vistes en fulls de càlcul i llibres.
  1.5. Configurar fulls de càlcul i llibres per a la seva distribució.
 2. 2. Gestionar cel·les i rangs de dades.
  2.1. Inserir dades en cel·les i rangs.
  2.2. Aplicar format a cel·les i rangs.
  2.3. Resumir i organitzar dades.
 3. 3. Crear taules.
  3.1. Crear i gestionar taules.
  3.2. Gestionar estils i opcions de les taules.
  3.3. Filtrar i ordenar taules.
 4. 4. Realitzar operacions amb fórmules i funcions.
  4.1. Resumir dades utilitzant funcions.
  4.2. Realitzar operacions condicionals utilitzant funcions.
  4.3. Aplicar format i modificar text utilitzant funcions.
 5. 5. Crear gràfics i objectes.
  5.1. Crear gràfics.
  5.2. Aplicar format als gràfics.
  5.3. Inserir objectes i aplicar format.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
– Dones
– Persones amb discapacitat.
– Víctimes de violència de gènere.
– Treballadors de pimes.
– Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
– Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-656Dies -11Hores -44Minuts 00Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 17/02/22 al 07/04/22
  • Durada
   45 hores
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   Angel Miralles

   Enginyer tècnic en informàtica de sistemes

  • Subvencionat per