• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

FRANCÈS A.1.A.

Francès A.1.A.

Vols aprendre francès?

Aquest curs de francès és una oportunitat perfecta per iniciar-te en la llengua francesa, indicat per aquelles persones sense coneixements.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua francesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Fitxa tècnica

Codi
FS2021-1157

Descripció
Francès A.1.A.

Àmbit Sectorial
Idiomes

Família Professional
Serveis socioculturals i a la comunitat

Àrea Professional
Fromació i educació

Durada
75 hores

Modalitat
Subvencionat Aula Virtual

Objectius

Objectius generals:
– Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.
– Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).


Objectius específics:
– Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.
Comprensió oral
– Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de
missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
– Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.
Expressió oral
– Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.
Comprensió escrita
– Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació
específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.
Expressió escrita
– Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
– Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Interacció oral i escrita
– Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol·licitar aclariments o repeticions.
– Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Competència sociocultural i sociolingüística
– Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
– Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard.
– Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en
els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.
Competència lingüística
– Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
– Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.
Competència estratègica
– Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de
comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
– Participar activament en el procés d'aprenentatge en col·laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
– Avaluar les produccions pròpies i les dels altres.

Continguts del curs

1. Grammaire : Présent des verbes (présentation)
Masculin/Féminin
Singulier/Pluriel
Interrogation (intonation)
Négation simple
Vocabulaire : L'identité
Les lieux de la ville
Les mots du savoir-vivre
Situations orales : Se présenter
Aborder quelqu'un
Dire son nom
Saluer – prendre congé
Remercier
Dire si on comprend
Phonétique : Repérage des sons difficiles, rythmes et enchaînement
Écrit : correspondance sons/graphies
Civilisation : L'espace francophone
2. Grammaire : Conjugaison (verbes en -er)
Accord des noms et des adjectifs
Articles indéfinis et définis
Interrogation (Est-ce que – qu'est-ce)
Vocabulaire : L'état civil
Personnes et objets caractéristiques d'un pays
Situations orales : Énumérer ce que l'on connaît et ce que l'on aime à propos d'un pays, d'une ville…
Identifier une personne ou un objet
Exprimer ses goûts
Demander quelque chose
Phonétique : marques orales du féminin et du pluriel
Différenciation “je" “j'ai" “j'aime" Rythmes et enchaînement
Écrit : compréhension : article de presse et portrait d'une
Personne expression : se présenter sur un site Internet
Civilisation : Première approche de la société française (noms, âges,
origines, lieux d'habitation)
3. Grammaire : Conjugaison (faire – aller – venir – vouloir – pouvoir – devoir)
Futur proche
Pronoms “moi, toi, lui, elle, etc. après une préposition
On = nous
Vocabulaire : Les loisirs
Sports, spectacles, activités
Situations orales : Parler de ses activités de loisirs
Proposer – accepter ou refuser une proposition
Demander une explication
Exprimer la possibilité / l'impossibilité, l'obligation
Phonétique : rythme du groupe verbe + verbe et de la phrase négative
Écrit : compréhension et expression : Cartes et messages d'invitation,
d'acceptation ou de refus
Civilisation : Première approche de l'espace de la France
4. Grammaire : Passé composé (présentation d'un évènement passé)
La date et l'heure
Vocabulaire : Les moments de la journée, de l'année
Événements liés au temps
Situations orales : Raconter un emploi du temps passé
Demander, donner des précisions sur le temps
Demander, dire ce qu'on a fait
Féliciter
Phonétique : différenciation présent / passé
Enchaînement avec [t] et [n]
Écrit : compréhension : journal personnel
Compréhension d'une chronologie.
Expression : rédaction d'un fragment de journal personnel
Civilisation : Rythmes de l'année et rythmes de vie en France
Personnalités du monde francophone
5. Grammaire : Comparaison simple
Adjectifs démonstratifs
Adjectifs possessifs
Vocabulaire : Les voyages Les transports
Situations orales : Présenter les avantages et les inconvénients d'uneactivité.
Choisir, négocier une activité commune.
Faire des recommandations.
Demander / donner une explication
Situations pratiques relatives au voyage
Phonétique : différentiation : [y] et [u] / [b] [v] et [f]
Écrit : compréhension : article de presse
Relation d'un événement
Expression : récit des circonstances d'un voyage
Civilisation : Les transports en France
6. Grammaire : Article partitif
Emploi des articles
Interrogation (inversion)
Réponse oui – si – non
Forme possessive à + pronom
Vocabulaire : La nourriture
Les repas
La fête
Situations orales : Décrire et raconter un repas ou une fête
Situations pratiques à l'oral et au restaurant
Phonétique : Rythme et intonation de la question
Rythme de la phrase négative
Écrit : compréhension : extrait de guide touristique
Civilisation : Les habitudes alimentaires des Français.
7. Grammaire : La conjugaison pronominale
L'impératif
L'expression de la quantité (peu – un peu de – quelque…)
Vocabulaire : Les activités quotidiennes
Les achats
L'argent
Situations orales : Raconter sa journée
Demander des nouvelles de quelqu'un
Choisir, acheter, payer un objet
S'informer sur la présence, l'existence d'une personne ou d'un objet
Phonétique : Rythme de la conjugaison pronominale
Into

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere
 •   – Treballadors de pimes.
 •   – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça disponible per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-578Dies -21Hores 00Minuts -45Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 22/02/22 al 14/07/21
  • Durada
   75 hores
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Aula Virtual
  • Lloc
   Campus Virtual
  • Formador/a
   Remei Garcia

   Formadora d'idiomes. Nivell Avancé de francès

  • Subvencionat per