• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

FRANCÈS A.2.A.

Francès A.2.A.

Vols augmentar el teu nivell!

Aquest curs de francès és una oportunitat perfecta per perfeccionar el teu nivell de la llengua francesa, indicat per aquelles persones amb coneixements bàsics de l’idioma.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua francesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Fitxa tècnica

Codi
SSCE156-2016

Descripció
Francès A.2.A.

Àmbit Sectorial
Idiomes

Família Professional
Serveis socioculturals i a la comunitat

Àrea Professional
Fromació i educació

Durada
75 hores

Modalitat
Subvencionat Aula Virtual

Objectius

Objectius generals:

 • – Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
  Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics:

 • Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
 • Comprensió oral
 • – Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció
  comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts.
 • – Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils.
 • Expressió oral
 • – Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
 • – Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic.
 • Comprensió escrita
 • – Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica.
 • – Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc.
 • Expressió escrita
 • – Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
 • – Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit.
 • Interacció oral i escrita
 • – Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors.
 • – Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits.
  Competència sociocultural i sociolingüística
 • – Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació.
 • – Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals.
 • – Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col•loquials d'ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana.
 • – Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amgauen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Continguts del curs

1. Grammaire: Le futur

 • La comparaison des qualités, des quantités et des actions
 • Vocabulaire : Le travail, l'éducation et la formation, le changement
 • Situations orales : Parler du futur à propos de domaines déjà étudiés
 • Faire des projets
 • Exprimer l'inquiétude, rassurer
 • Faire une proposition
 • Phonétique : Différenciation des voyelles nasales
 • Écrit : Compréhension de comptes rendus
 • Rédaction de la partie “études et formation d'un CV"
 • Développer brièvement une opinion sur un sujet d'éducation
 • Civilisation : L'enseignement en France

2. Grammaire : Les pronoms “y" et “en"

 • L'expression de la condition
 • Vocabulaire : L'entreprise, le travail
 • Situations orales : Relater le contenu d'un bref article de presse, faire un bref commentaire de cet article
 • Choix et achat d'un vêtement
 • Exprimer des goûts et des préférences
 • Faire des suppositions
 • Phonétique: Rythme et enchaînent
 • pronom “en"
 • Écrit: compréhension: extraits de magazines: exemples de création de petites entreprises
 • Lettre de demande d'emploi
 • Rédaction de la partie “expérience professionnelle d'un CV", lettre de motivation.
 • Civilisation : Le travail en France

3. Grammaire : Le subjonctif (emploi lié à quelques verbes)

 • L'expression de la quantité
 • Vocabulaire : L'administration, la politique
 • Situations orales : Exposer brièvement un fait et porter un jugement sur ce fait
 • Accuser, défendre quelqu'un
 • Interdire, demander une autorisation
 • Proposer de faire quelque chose, refuser, insister
 • Phonétique : Différenciation des formes du présent de l'indicatif et du subjonctif
 • Écrit : compréhension : extraits de presse : articles relatant des interdictions / Articles de presse sur la vie politique.
 • Rédaction : Contester ou approuver une décision ou un fait.
 • Civilisation : L'organisation administrative et politique de la France

4. Grammaire : Les propositions relatives introduites par “que, qui, où"

 • Les adverbes
 • La forme “en + participe présent"
 • Vocabulaire: La télévision et la radio
 • La presse écrite
 • Situations orales: Donner son avis sur un programme de télévision ou de radio / choisir un programme
 • Donner des instructions
 • Porter un toast
 • Accueillir quelqu'un
 • Raconter une histoire
 • Phonétique: Formes familières contractées “T'es où?" / Intonation de la surprise
 • Écrit: Programme de télévision, articles de presse : événements insolites
 • Faire un programme, présenter un fait d'après les indications orales.
 • Civilisation : La télévision et la presse en France.

5. Grammaire : Emploi et conjugaison des quatre temps de l'indicatif : le présent, passé composé, imparfait et futur.

 • Vocabulaire : L'apprentissage d'une langue étrangère
 • Connaissance et souvenir
 • Situations orales: Parler de son apprentissage du français langue étrangère
 • Raconter une rencontre et ses circonstances
 • Demander et donner des nouvelles de quelqu'un
 • Dire si on connaît, si on se souvient
 • Choisir une activité de loisir
 • Prononciation : Rythmes de la construction négative
 • Prononciation des participes passés en [y]
 • Marques du présent, du passé composé et du futur
 • Écrit : Test sur les façons d'apprendre
 • Lettre de prise de contact
 • Récit de rencontres
 • Rédaction de lettres ou de messages de prise de contact
 • Civilisation: Les rencontres et modes de comportements / La vie de quartier dans les grandes villes / Les relations amicales

6. Grammaire : Les pronoms objets directs / indirects

 • Vocabulaire : La fête et les animations locales
 • La cuisine
 • Situations orales : Parler d'une fête
 • Exposer une recette de cuisine
 • Retrouver quelqu'un / Aborder quelqu'un
 • Exprimer des goûts et des préférences
 • Prononciation : L'enchaînement des groupes avec pronoms compléments
 • Écrit : Programme et descriptif de fête – Célébrations
 • Compréhension et rédaction de recettes de cuisine
 • Rédaction d'un projet de fête
 • Civilisation : Le calendrier – Temps forts et animations de la ville de Bourges
 • Fêtes traditionnelles importées ; fêtes francophones
 • Un

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere
 •   – Treballadors de pimes.
 •   – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça disponible per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-865Dies -20Hores -38Minuts -24Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 10/05/21 al 09/08/21
  • Durada
   75 hores]
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Aula Virtual
  • Lloc
   Campus Virtual
  • Formador/a
   Remei Garcia

   Formadora d'idiomes. Nivell Avancé de francès

  • Subvencionat per