• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

GESTIÓ EMPRESARIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

Gestió empresarial per a treballadors autònoms

Descobreix tots els passos per gestionar la teva propia empresa!

Amb aquest curs podràs coneixer de la mà del nostre expert tots els passos i requisits que necessita un autònom per gestionar eficaçment la seva propia empresa, des dels conceptes generals fins als aspectes fiscals, passant per tramitacions, tributs, etc.

Fitxa tècnica

Codi
FC01ADGD11931

Descripció
Gestió empresarial per a treballadors autònoms

Àmbit Sectorial
Autònoms

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Administració i auditoria

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencionat Aula Virtual

Objectius

Objectius específics:

 • – Conèixer conceptes generals del treballador autònom.
 • – Conèixer els avantatges i desavantatges del treballador autònom.
 • – Aprendre diferents gestions, eines i procediments necessaris per al treballador autònom.

Continguts del curs

 • 1. Conceptes general1.1. Diverses conceptualitzacions del treball al llarg del temps.1.2. La subdivisió del treball.

  1.3. L'autònom com a creador de valor.

  1.4. En què es fonamenta el concepte de treball autònom.

  1.5. L'autònom com a figura empresarial.

  1.6. Tendències que estem seguint en la societat quant al treball.

  1.7. Ser Freelance. Avantatges i oportunitats.

  2. Els tràmits del treballador emprenedor.

  2.1. Avantatges i desavantatges del treball autònom.

  2.2. L'estatut del treballador autònom.

  2.3. El treballador autònom i la seguretat social.

  3. Gestió del treball autònonom.

  3.1. Diferents tipus de treball autònom.

  3.2. Obligacions i drets del treballador autònom.

  3.3. Com redactar un contracte sent autònom.

  3.4. Tributació del treballador autònom.

  3.5. Organització en el món del treball autònom.

  3.6. Com plantejar un pressupost d'autònom.

  3.7. Com fer un pla de treball d'autònom.

  3.8. Eines necessàries per fer un pla de treball autònom.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere
 •   – Treballadors de pimes.
 •   – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça disponible per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-689Dies -19Hores -54Minuts -55Segons

Formulari de pre-inscripció




  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da




  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 02/11/21 al 02/12/21
  • Durada
   30 hores
  • Horari
   dimarts, dimecres i dijous

   de 19:30 a 21:30

  • Modalitat
   Aula Virtual
  • Lloc
   Campus Virtual
  • Formador/a
   Albert Muria Gallego

   Llicenciat en ADE i Master en Formació d'Administració

  • Subvencionat per