• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

Habilitats de comunicació

Comunica't amb efectivitat!

Avui dia, la imatge va associada a l'èxit professional i social. Les bones maneres formen part de la nostra vida diària, ja sigui en l'àmbit de l'empresa o bé en les relacions personals. Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar-se amb seguretat en la conducció de qualsevol acte, és l'objectiu d'’aquest curs.

Aquest curs pretén apropar les nocions bàsiques per dominar la tècnica de parlar en públic, i conèixer la influència que pot tenir la comunicació no verbal.

Fitxa tècnica

Codi
ADGC112-2016

Descripció
Habilitats de comunicació

Àmbit Sectorial
Competències transversals

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Consultoria empresarial

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencionat Aula Virtual

Objectius

Objectius generals:

 • – Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació
 • – Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
 • – Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
 • – Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
 • – Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

Objectius específics:

 • – Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal.
 • – Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament d'unes relacions socials inevitables.
 • – Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

Continguts del curs

 • 1. El procés de comunicació
 •   1.1 La comunicació interpersonal
 •   1.2 Tipus de comunicacions
 •   1.3 La comunicació eficaç
 • 2. Anàlisi de la comunicació
 •   2.1 Comunicació estratègica
 •   2.2 Canals i informació
 •   2.3 Adaptació de missatges
 • 3. Psicologia de l'interlocutor
 •   3.1 Claus de l’empatia
 •   3.2 Llenguatge positiu
 •   3.3 Raó i emoció
 •   3.4 Les emocions bàsiques
 • 4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
 •   4.1 L’actitud assertiva
 •   4.2 Neutralitzar comportaments agressius
 •   4.3 Formular opinions i crítiques correctament
 •   4.4 Prevenció de conflictes
 • 5. Dificultats davant l'oient
 •   5.1 Barreres de la comunicació
 •   5.2 Aconseguir l'atenció
 •   5.3 L’expressió oral i escrita
 •   5.4 Altres dificultats en la comunicació
 • 6. Escolta activa
 •   6.1 El funcionament de l’escolta
 •   6.2 Temps lliure mental
 •   6.3 Desenvolupar l’habilitat d'escolta
 • 7. Comunicació no verbal

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere
 •   – Treballadors de pimes.
 •   – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça disponible per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-1015Dies -10Hores -45Minuts -36Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 23/02/21 al 15/04/21
  • Durada
   30 hores
  • Horari
   dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Aula Virtual
  • Lloc
   Campus Virtual
  • Formador/a
   Mònica Ciuret

   Graduada en Treball Social. Coach i Pedagoga Sistèmica

  • Subvencionat per