• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

INTEGRACIÓ DEL TREBALLADOR COM A SOCI

Integració del treballador com a soci

La Cooperativa al detall

Aquest curs posarà el focus sobre el procés d’integració d’un nou treballador com a soci aportant solucions i tècniques de comportament.

Fitxa tècnica

Codi
ADGD151-2018

Descripció
Integració del treballador com a soci

Àmbit Sectorial
Autònoms i Economia social

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Administració i auditoria

Durada
20 hores

Modalitat
Subvencionat Aula Virtual

Objectius

Objectius generals:

 • – Conèixer el procés d’integració d’un nou treballador com a soci aportant solucions i tècniques de comportament.

Objectius específics:

 • – Promoure la integració i implicació socio-empresarial del nou ingrés en la cooperativa.
 • – Proporcionar un acolliment encoratjador i motivado al nou ingrés i afavorir l’assumpció per part del nou ingrés dels principis i valors de la cooperativa.
 • – Sensibilitzar i reforçar la identitat cooperativa implantant els principis bàsics cooperatius de l’Experiència Cooperativa.
 • – Conèixer la Cooperativa com a element de transformació social i les claus de la Cooperativa.
 • – Reflexionar sobre l’evolució del sentit cooperatiu i fixar elements de sentit cooperatiu futurs.

Continguts del curs

1. El cooperativisme i l’experiència cooperativa
1.1. Concepte, orígens i evolució
1.2. Claus i principis cooperatius
1.3. Les cooperatives en el context de l’estratègia Europa 2020

2. Projecte de transformació social
2.1. Tipologia de cooperatives
2.2. Impacte socioeconòmic

3. Estructura organitzativa d’una cooperativa
3.1. Òrgans i funcions
3.2. Drets i obligacions dels socis
3.3. Règim econòmic

4. Recursos humans
4.1. Pla d’acolliment de nous membres
4.2. Anàlisi de llocs de treball
4.3. La selecció en una cooperativa

5. Habilitats directives per a la cooperació
5.1. Lideratge cooperatiu
5.2. Conflicte i negociació
5.3. Treball en equip
5.4. Comunicació interpersonal

6. La integració del nou empleat en la unitat econòmica: la socialització. incorporació a la cooperativa
6.1. La integració del nou empleat en la unitat econòmica: la socialització. Incorporació a la cooperativa
6.2. Tipus de socis
6.3. El pas de treballador a cooperativista: l’admissió com a soci
6.4. La baixa de soci

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere
 •   – Treballadors de pimes.
 •   – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça disponible per a treballadors de l’Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s’ha d’entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

49Dies 04Hores 42Minuts 37Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació del Curs

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 23/09/21 al 15/11/21
  • Durada
   40 hores
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Aula Virtual
  • Ubicació
   Campus Virtual
  • Formador/a
   Raquel Moreno

   Llicenciada en Economia i en Dret. Assessora fiscal i laboral

  • Subvencionat per