• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

LOGÍSTICA INTEGRAL

Logística integral

Forma’t en logística!

La gestió de la logística, la logística integral, és clau en el posicionament estratègic d’una empresa. Una cadena de subministrament ben gestionada permet respondre eficientment a la demanda, mantenint un cost competitiu.

La globalització de l’economia permet una circulació més gran de mercaderies, i les empreses tendeixen a l’estoc zero, mitjançant la contractació d’operadors logístics. Per això, les empreses necessiten professionals amb els coneixements i les habilitats específics de la gestió de la cadena d’aprovisionament i distribució, mitjançant una formació en gestió de magatzem, aprovisionament de mercaderies i organització del transport.

Fitxa tècnica

Codi
COML03

Descripció
Logística integral

Àmbit Sectorial
Comerç

Família Professional
Comerç i màrqueting

Àrea Professional
Logística comercial i gestió del transport

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencionat Teleformació

Objectius

Objectius generals:

 • – Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic.
 • – Anunciar les diferències entre mitjans de transports.

Objectius específics:

 • – Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
 • – Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
 • – Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministrament.
 • – Presentar una metodologia per a l’anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses.
 • – Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d’una organització.
 • – Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.
 • – Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d’una empresa.
 • – Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs.
 • – Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
 • – Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal d’aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
 • – Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
 • – Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l’empresa.

Continguts del curs

1. Introducció.

2. Costos logístics.

3. Àrees de la logística integral.
3.1. A que definim logística industrial
3.2. La cadena logística
3.3. Logística integral.

4. Compres i aprovisionament.
4.1. Gestió de compres
4.2. Previsió de necessitats
4.3. Recepció i control dels aprovisionaments.

5. Control i gestió d’estocs.
5.1. Logística de Aprovisionaments en la Indústria
5.2. Gestió d’aprovisionaments
5.3. Organització i Disseny de Magatzems en la Indústria
5.4. Logística d’emmagatzematge industrial.

6. Producció.
6.1. Identificació de mercaderies.
6.2. Característiques de la mercaderia.
6.3. Pes, volum, rotació i estacionalitat.
6.4. Sistema de codificació.
6.5. Fitxer mestre de mercaderies.

7. Gestió de magatzems.
7.1. ABC de mercaderies.
7.2. Aprovisionament.
7.3. Mètodes de gestió d’estoc.
7.4. Sistemes d’informació per a la gestió.
7.5. Fitxer de proveïdors.
7.6. Fitxer de comandes.
7.7. Seguiment de comandes.
7.8. Recepció de mercaderies.
7.9. Administració.
7.10. Valoració de les existències.
7.11. Actualització de preus.
7.12. Inventaris.
7.13. Regularització de diferencies
7.14. Sortides de magatzem.
7.15. Preparació de mercaderia.
7.16. Sistema de petició.

8. Transport i distribució.
8.1. Actualització de preus.
8.2. Inventaris.
8.3. Regularització de diferencies
8.4. Sortides de magatzem.
8.5. Preparació de mercaderia.
8.6. Sistema de petició

9. El transport internacional de mercaderia.

10. Servei al client.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere.
 •   – Persones treballadores de pimes.
 •   – Persones treballadores amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Persones majors de 45 anys.

⚠ IMPORTANT: Per la reserva final de la plaça s’ha d’entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor.
 •   – Última nòmina (sencera), rebut d’autònom o DARDO.

Aquests documents serveixen per a que Pimec comprovi que A) l’alumne resideix a Catalunya, i B) l’empresa té activitat al territori català i aplica correctament la retenció per a Formació Professional.

NOTA: No hi ha cap plaça per a treballadors de l'Administració Pública.

Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

⚠ IMPORTANT: Per la reserva final de la plaça s’ha d’entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor.
 •   – Última nòmina (sencera), rebut d’autònom o DARDO.

Aquests documents serveixen per a que Pimec comprovi que A) l’alumne resideix a Catalunya, i B) l’empresa té activitat al territori català i aplica correctament la retenció per a Formació Professional.

Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació del Curs

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   per concretar
  • Durada
   30 hores
  • Horari
   per concretar
  • Modalitat
   Teleformació
  • Ubicació
   Campus Virtual
  • Formador/a
   per concretar
  • Subvencionat per