• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Manipulador de productes fitosanitaris (bàsic)

Aconsegueix el carnet de Fitosanitaris!

Realitzant aquest curs subvencionat adquiriràs les competències professionals, necessàries i obligatòries, per comprar i aplicar productes fitosanitaris, d’acord amb la normativa de la Unió Europea, de l’Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

Fitxa tècnica

Codi

Descripció
Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Àmbit Sectorial
Seguretat i salut laboral

Família Professional
Agrària

Àrea Professional
Agricultura

Durada
25 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

 • Adquirir les competències professionals, que són necessàries i obligatòries, per aplicar productes fitosanitaris d’acord amb la normativa de la unió europea, de l'administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.

DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.

Continguts del curs

1. Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció.
2. Productes fitosanitaris
2.1. classificació i descripció.
2.2. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge.
2.3. Pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a l’usuari.
2.4. Casos pràctics.
3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient.
3.1. Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals.
3.2. Bones pràctiques ambientals amb relació a la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna.
3.3. Eliminació d'envasos buits.
3.4. Casos pràctics.
4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones
4.1. Riscos per al consumidor o consumidora per residus de productes fitosanitaris. Manera d'evitar-los i mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals.
4.2. Riscos per a la població en general.
4.3. Riscos per a l’aplicador o aplicadora: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de primers auxilis.
4.4. Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d'incident.
5. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de l'operari o operària.
5.1. Possibles riscos derivats de fer mescles de productes.
5.2. Mesures preventives i de protecció de l'aplicador o aplicadora.
5.3. Equips de protecció individual (EPI)
6. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI.
7. Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
8. Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius.
8.1. Tractaments fitosanitaris.
8.2. Preparació, mescla i aplicació.
9. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris.
9.1. Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.
10. Equips d'aplicació: descripció i funcionament.
11. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
12. Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitari.
13. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
14. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.
14.1. Infraccions, sancions i delictes.
15. Guies de pràctiques correctes d’higiene.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere.
 •   – Persones treballadores de pimes.
 •   – Persones treballadores amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Persones majors de 45 anys.

⚠ IMPORTANT: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor.
 •   – Última nòmina (sencera), rebut d'autònom o DARDO.

Aquests documents serveixen per a que Pimec comprovi que A) l'alumne resideix a Catalunya, i B) l'empresa té activitat al territori català i aplica correctament la retenció per a Formació Professional.

NOTA: No hi ha cap plaça per a treballadors de l'Administració Pública.

Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

Rebre informació prèvia sobre:
- Formació 100% subvencionada, sense cap cost (les taxes d’examen, en cas de certificacions oficials d’altres organismes o fabricants, no són subvencionables).
- Ajuts o beques existents, requisits per ser-ne beneficiàri, així com del procediment per sol·licitar-los.
- Requisits d´accés i procés de selecció, desenvolupat sota criteris d´igualtat i objectivitat.
- Programa de l’especialitat formativa, calendari, durada, metodologia d'avaluació i el perfil de la persona formadora.
- Diploma/certificat que es pot obtenir al finalitzar la formació, d'assistència o d'aprofitament.

II. Durant la formació

Rebre:
- Informació sobre l'organisme que subvenciona el curs i les característiques de la convocatòria, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
- El programa formatiu del curs on es detallin les dates d’inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
- Qualsevol canvi en el calendari de les sessions programades, si s'escau.
- El mitjans i materials didàctics suficients per al correcte desenvolupament de l'especialitat.
- El procés d´avaluació i la seva programació, sota criteris d´igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

Disposar:
- Del certificat d´aprofitament o assistència en un termini màxim dos mesos acabada la formació.
- De la informació dels itineraris formatius existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

Aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits necessaris per accedir a la formació i facilitar al centre de formació els documents següents:
- Document d' inscripció emplenat i signat (Annex1)
- Documentació acreditativa de la seva situació laboral (capçalera de la nòmina, vida laboral, certificat d'empresa, rebut d'autònoms o document acreditatiu de la situació de demandant d'ocupació no ocupat_DONO).

II. Durant la formació


- Consensuar, amb la resta de persones participants i formadores, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l’especialitat formativa.
- Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d´assistència. Tanmateix en les sessions d'aula virtual, la persona participant ha d'estar present i mantenir la càmera oberta durant la sessió, amb l'objectiu de facilitar la comunicació síncrona i bidireccional.
- En les modalitats presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat. Per a la modalitat teleformació els controls d’assistència es substitueixen pels controls d’aprenentatge.
- Informar al centre en cas d’abandonament o baixa de la formació, així com els seus motius.
- Complir amb les normes de conducta del centre de formació i amb les mesures sanitàries Covid-19.
- Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control.
- Denunciar situacions de discriminació. (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació


- Emplenar el qüestionari de satisfacció.
- Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que es realitzin un cop finalitzada la formació.

Formació Professional Contínua

Les persones treballadores tenen diferents opcions per formar-se al llarg de la seva vida professional i anar construint, adaptant, millorant o canviant el seu perfil professional.

La formació contínua per a persones treballadores ocupades té per objectiu oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.

L'oferta formativa ha d'atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s'ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com, les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social. També ha de facilitar l'obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

Per aquest motiu, el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya impulsa i gestiona programes de formació formal (incloent accions formatives de Certificat de Professionalitat que qualifiquen i serveixen com a passarel·la al món educatiu), i també formació no formal incloent accions formatives orientades i especifiques dels diversos sectors productius i aquelles que són de caràcter transversal.

Temps fins inici

-64Dies -12Hores -26Minuts -15Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 02/10/23 al 30/10/23
  • Durada
   25 hores
  • Horari
   dilluns i dimecres

   de 19:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
   Varis
  • Subvencionat per