• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Manipulador de productes fitosanitaris (bàsic)

Fitosanitaris Nivell Bàsic

Realitzant aquest curs subvencionat adquiriràs les competències professionals, necessàries i obligatòries, per comprar i aplicar productes fitosanitaris, d’acord amb la normativa de la Unió Europea, de l’Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

Fitxa tècnica

Codi
AGAU102-2016

Descripció
Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Àmbit Sectorial
Seguretat i salut laboral

Família Professional
Agrària

Àrea Professional
Agricultura

Durada
25 hores

Modalitat
Subvencionat presencial

Objectius

 • Adquirir les competències professionals, que són necessàries i obligatòries, per aplicar productes fitosanitaris d’acord amb la normativa de la unió europea, de l’administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.

DECRET 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.

Continguts del curs

1. Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció.
2. Productes fitosanitaris
2.1. classificació i descripció.
2.2. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge.
2.3. Pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a l’usuari.
2.4. Casos pràctics.
3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient.
3.1. Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d’emergència en cas de contaminacions accidentals.
3.2. Bones pràctiques ambientals amb relació a la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna.
3.3. Eliminació d’envasos buits.
3.4. Casos pràctics.
4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones
4.1. Riscos per al consumidor o consumidora per residus de productes fitosanitaris. Manera d’evitar-los i mesures d’emergència en cas de contaminacions accidentals.
4.2. Riscos per a la població en general.
4.3. Riscos per a l’aplicador o aplicadora: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de primers auxilis.
4.4. Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d’accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d’incident.
5. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d’exposició de l’operari o operària.
5.1. Possibles riscos derivats de fer mescles de productes.
5.2. Mesures preventives i de protecció de l’aplicador o aplicadora.
5.3. Equips de protecció individual (EPI)
6. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI.
7. Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
8. Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius.
8.1. Tractaments fitosanitaris.
8.2. Preparació, mescla i aplicació.
9. Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris.
9.1. Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.
10. Equips d’aplicació: descripció i funcionament.
11. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
12. Pràctiques d’aplicació de tractament fitosanitari.
13. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
14. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.
14.1. Infraccions, sancions i delictes.
15. Guies de pràctiques correctes d’higiene.

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-577Dies -4Hores -49Minuts -44Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 23/02/22 al 08/04/22
  • Durada
   25 hores
  • Horari
   dimecres i divendres

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
   Varis
  • Subvencionat per