• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

NÒMINES I SS NIVELL 1

Nòmines i SS Nivell 1

Forma't en administració de personal

Amb el curs subvencionat Nòmines i Seguretat Social 1 podràs desenvolupar els teus coneixements en Recursos Humans per aplicar les diferents modalitats de contractació laboral i el càlcul de nòmines.

Fitxa tècnica

Codi
ADGD130-2016

Descripció
Nòmines i SS Nivell 1

Àmbit Sectorial
Gestió comptable, econòmica, financera i de RRHH

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Administració i auditoria

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

Objectius generals

 • – Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin
  donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
 • – Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d' una aplicació.

Objectius específics:

 • – Comprendre la relació entre salari i treball.
 • – Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col•lectiu de referència.
 • – Identificar la utilitat del full de salari.
 • – Conèixer els diferents apartats del full de salari.
 • – Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
 • – Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i
  indemnitzacions, etc.).
 • – Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
 • – Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
 • – Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
 • – Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
 • – Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.

Continguts del curs

 • 1. El contracte de treball
 •   1.1. Definició
 •   1.2. Objecte i característiques
 •   1.3. Requisits
 • 2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
 •   2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
 •   2.2. Elaboració i contingut
 • 3. Rebut de salaris
 •   3.1. El salari
 •   3.2. Salari i la seva regulació legal
 •   3.3. El full de salari com a element de prova
 •   3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats
 • 4. Nòmines
 •   4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
 •   4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
 •   4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
 • 5. Cotització a la seguretat social
 •   5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
 •   5.2. El càlcul de les bases de cotització
 •   5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
 •   5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
– Dones
– Persones amb discapacitat.
– Víctimes de violència de gènere.
– Treballadors de pimes.
– Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
– Majors de 45 anys.

NOTA: No hi han places per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-899Dies -21Hores -25Minuts -54Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 06/04/21 al 10/05/21
  • Durada
   30 hores
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 14:30 a 16:30

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   Marta Sans

   Graduada en Dret i Diplomada en Relacions Laborals

  • Subvencionat per