• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

NÒMINES I SS NIVELL 2 (presencial)

Nòmines i SS Nivell 2

Aprofundeix en l'administració de personal

Amb el curs Nòmines i Seguretat Social 2 acabaràs de veure i practicar tots els conceptes de Recursos Humans i Seguretat Social per, en definitiva, dominar al complet els tràmits i gestions administratives.

Fitxa tècnica

Codi
ADGD131-2016

Descripció
Nòmines i SS Nivell 2

Àmbit Sectorial
Gestió comptable, econòmica, financera i de RRHH

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Administració i auditoria

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencionat presencial

Objectius

Objectius generals:

 • – Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants.
 • – Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
 • – Dominar la confecció de tramitar nòmines.

Objectius específics:

 • – Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats.
 • – Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació.
 • – Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització.
 • – Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada.

Continguts del curs

 • 1. Gestió laboral.
  1.1. L'empresa i la Seguretat Social.
  2. Règim general de la seguretat social.
  3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris.
  4. El règim especial dels treballadors autònoms.
  5. Llibres obligatoris.
  6. El calendari laboral.
  7. La contractació de treballadors.
  8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes.
  9. Suspensió de la relació contractual.
  10. L'expedient del treballador.
  11. Contractes bonificats.
  12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
  13. Liquidacions.
  13.1. Baixes per contingències comunes i professionals.
  13.2. Retencions a compte de l'IRPF.
  13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
  13.4. Situacions especials.
  13.5. Incapacitat temporal i maternitat.
  13.6. Contractació a temps parcial.
  13.7. Cotització a la Seguretat Social.
  13.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
  13.9. Omplir TC-1, TC-2.
  13.10. Tipus de cotització
  13.11. Ajornaments i recàrrecs.
  13.12. Sistema RED.
  14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança
  15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social.
  16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
– Dones
– Persones amb discapacitat.
– Víctimes de violència de gènere.
– Treballadors de pimes.
– Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
– Majors de 45 anys.

NOTA: No hi han places per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-857Dies -20Hores -43Minuts -37Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 18/05/21 al 01/07/21
  • Durada
   30 hores
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 14:30 a 16:30

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   Marta Sans

   Graduada en Dret i Diplomada en Relacions Laborals

  • Subvencionat per