• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Operació de carretons Norma UNE 58451

Certifica’t com operador de maquinaria!

Aquest curs subvencionat d’Operació de carretons està dirigit tant a treballadors, autònoms i aturats.

En aquest curs l’alumne adquirirà els coneixements necessaris per a l’exercici del treball de conductor de carretons d’una manera segura, evitant així danys a la salut i a la dels companys. Un cop realitzada la formació es lliurarà als alumnes un Certificat (diploma) i un Carnet Acreditatiu de la realització del curs.

Fitxa tècnica

Codi
COML106

Descripció
Operació de carretons Norma UNE 58451

Àmbit Sectorial
Comerç

Família Professional
Comerç i màrqueting

Àrea Professional
Logística comercial i gestió del transport

Durada
24 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

Objectiu general:

 • – Capacitar el maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

Objectius específics:

 • – Modalitats, condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l’entorn de treball en els que operen.
 • – Utilitzar el carretó de manera adequada segons l’entorn.
 • – Fer les operacions sense posar en risc ni la seva persona, ni les persones del seu entorn, ni la carrega que desplaçar, ni l’entorn.

Continguts del curs

1. Introducció
1.1. Definició.
1.2. Moviments.
1.3. Classificació.
1.4. Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols.
1.5. Normes d’ús: abans d’arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció.
1.6. Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, carretons equilibrats, distribució de la càrrega.
1.7. Característiques de les rodes per a carretons.
1.8. Tipus de rodes per a carretons.

2. Carretons automotors de manutenció.
2.1. Consells per a la seva utilització: Generalitats, qualificació, selecció i deures del conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, consignes en cas dincendi, prescripcions, codi de circulació.
2.2 Codi de seguretat per a la utilització i el manteniment: introducció, regles generals d’utilització, regles per al conductor, consignes d’entrenament.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere.
 •   – Persones treballadores de pimes.
 •   – Persones treballadores amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Persones majors de 45 anys.

⚠ IMPORTANT: Per la reserva final de la plaça s’ha d’entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor.
 •   – Última nòmina (sencera), rebut d’autònom o DARDO.

Aquests documents serveixen per a que Pimec comprovi que A) l’alumne resideix a Catalunya, i B) l’empresa té activitat al territori català i aplica correctament la retenció per a Formació Professional.

NOTA: No hi ha cap plaça per a treballadors de l'Administració Pública.

Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

43Dies 04Hores 41Minuts 09Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació del Curs

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   de l'17/01/23 al 16/02/23
  • Durada
   24 hores
  • Horari
   dimarts i dijous

   de 19:30 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Ubicació
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
   Fernando Falcó
  • Subvencionat per