• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

OPERADOR/A DE MINICARREGADORA-MINIEXCAVADORA

Operador/a de minicarregadora-miniexcavadora

Certifica’t com operador de maquinaria!

D’acord amb el que indica la norma UNE 474-3 les minicarregadores són màquines autopropulsades sobre rodes o cadenes, equipades amb cullera frontal, especialment concebudes per realitzar operacions de càrrega/descàrrega o excavació i dissenyada per treballar en espais reduïts en què cal una gran maniobrabilitat.

El nostre curs subvencionat d’operador de Minicarregadora i Miniretroexcavadora està dissenyat per complir el Reial decret 1215/97 i 2177/2004. Un cop realitzada la formació es lliurarà als alumnes un Certificat (diploma) i un Carnet Acreditatiu de la realització del curs.

Fitxa tècnica

Codi
EOCM103

Descripció
Operador/a de minicarregadora-miniexcavadora

Àmbit Sectorial
Construcció

Família Professional
Edificació i obra civil

Àrea Professional
Maquinària de construcció

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencionat presencial

Objectius

Objectiu general:

 • – Realitzar correctament les operacions de càrrega, descàrrega, excavació, compactació i circulació amb la minicarregadora i la miniexcavadora, respectant totes les mesures de seguretat establertes.

Objectius específics:

 • – Comprendre la importància i el paper de l’operador de maquinària autopropulsada de construcció.
 • – Conèixer la legislació aplicable.
 • – Conèixer de forma general la tipologia de la maquinària autopropulsada de construcció.
 • – Conèixer les especificacions tècniques més importants de la minicarregadora i la miniexcavadora.
 • – Manejar la minicarregadora i la miniexcavadora, tenint en compte totes les disposicions de seguretat i prevenció existents en la utilització d’aquest tipus de maquinària.
 • – Aplicar les habilitats i destreses necessàries per realitzar les operacions de càrrega, descàrrega, excavació, compactació i circulació, amb la finalitat d’optimitzar els treballs.
 • – Identificar els riscos inherents al maneig de la minicarregadora i la miniexcavadora per aplicar les mesures preventives més adequades a cada operació.
 • – Realitzar les tasques de manteniment preventiu d’aquesta maquinària.

Continguts del curs

1. L’operador de maquinària.
1.1. Introducció.
1.2. El paper de l’operador en construcció.
1.3. Legislació i normativa específica.
1.4. Requisits de l’operador.

2. Tipologia de la maquinària.
2.1. Introducció.
2.2. Classificació.

3. La minicarregadora.
3.1. Definició.
3.2. Components.
3.3. Dimensions.
3.4. Tipologia.
3.5. Operacions bàsiques.
3.6. Seqüència de treball.

4. La miniexcavadora.
4.1. Definició.
4.2. Components.
4.3. Dimensions.
4.4. Tipologia.
4.5. Operacions bàsiques.
4. Seqüència de treball.

5. Components genèrics bàsics de seguretat.
5.1. Classificació per la seva importància.
5.2. Definició.
5.3. Aplicació pràctica.

6. Manteniment.
6.1. Inspecció a l’inici i després de la jornada.
6.2. Operacions bàsiques de manteniment per a l’operador.
6.3. Aplicacions pràctiques.

7. Prevenció de riscos i seguretat.

8. Pràctiques.
8.1. Aplicació de les seqüències teòriques a la pràctica mitjançant circuits cronometra.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere.
 •   – Persones treballadores de pimes.
 •   – Persones treballadores amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Persones majors de 45 anys.

⚠ IMPORTANT: Per la reserva final de la plaça s’ha d’entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor.
 •   – Última nòmina (sencera), rebut d’autònom o DARDO.

Aquests documents serveixen per a que Pimec comprovi que A) l’alumne resideix a Catalunya, i B) l’empresa té activitat al territori català i aplica correctament la retenció per a Formació Professional.

NOTA: No hi ha cap plaça per a treballadors de l'Administració Pública.

Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

Rebre informació prèvia sobre:
- Formació 100% subvencionada, sense cap cost (les taxes d’examen, en cas de certificacions oficials d’altres organismes o fabricants, no són subvencionables).
- Ajuts o beques existents, requisits per ser-ne beneficiàri, així com del procediment per sol·licitar-los.
- Requisits d´accés i procés de selecció, desenvolupat sota criteris d´igualtat i objectivitat.
- Programa de l’especialitat formativa, calendari, durada, metodologia d'avaluació i el perfil de la persona formadora.
- Diploma/certificat que es pot obtenir al finalitzar la formació, d'assistència o d'aprofitament.

II. Durant la formació

Rebre:
- Informació sobre l'organisme que subvenciona el curs i les característiques de la convocatòria, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
- El programa formatiu del curs on es detallin les dates d’inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
- Qualsevol canvi en el calendari de les sessions programades, si s'escau.
- El mitjans i materials didàctics suficients per al correcte desenvolupament de l'especialitat.
- El procés d´avaluació i la seva programació, sota criteris d´igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

Disposar:
- Del certificat d´aprofitament o assistència en un termini màxim dos mesos acabada la formació.
- De la informació dels itineraris formatius existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

Aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits necessaris per accedir a la formació i facilitar al centre de formació els documents següents:
- Document d' inscripció emplenat i signat (Annex1)
- Documentació acreditativa de la seva situació laboral (capçalera de la nòmina, vida laboral, certificat d'empresa, rebut d'autònoms o document acreditatiu de la situació de demandant d'ocupació no ocupat_DONO).

II. Durant la formació


- Consensuar, amb la resta de persones participants i formadores, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l’especialitat formativa.
- Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d´assistència. Tanmateix en les sessions d'aula virtual, la persona participant ha d'estar present i mantenir la càmera oberta durant la sessió, amb l'objectiu de facilitar la comunicació síncrona i bidireccional.
- En les modalitats presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat. Per a la modalitat teleformació els controls d’assistència es substitueixen pels controls d’aprenentatge.
- Informar al centre en cas d’abandonament o baixa de la formació, així com els seus motius.
- Complir amb les normes de conducta del centre de formació i amb les mesures sanitàries Covid-19.
- Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control.
- Denunciar situacions de discriminació. (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació


- Emplenar el qüestionari de satisfacció.
- Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que es realitzin un cop finalitzada la formació.

Formació Professional Contínua

Les persones treballadores tenen diferents opcions per formar-se al llarg de la seva vida professional i anar construint, adaptant, millorant o canviant el seu perfil professional.

La formació contínua per a persones treballadores ocupades té per objectiu oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.

L’oferta formativa ha d’atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s’ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com, les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social. També ha de facilitar l’obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

Per aquest motiu, el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya impulsa i gestiona programes de formació formal (incloent accions formatives de Certificat de Professionalitat que qualifiquen i serveixen com a passarel·la al món educatiu), i també formació no formal incloent accions formatives orientades i especifiques dels diversos sectors productius i aquelles que són de caràcter transversal.

Temps fins inici

02Dies 02Hores 34Minuts 52Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 25/09/23 al 08/11/23
  • Durada
   30 hores
  • Horari
   dilluns i dimecres

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
   Montse Reverté
  • Subvencionat per