• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

PNL

Programació Neurolingüística

Comença a pensar diferent!

En aquests moments de crisi, d'incertesa i de reptes creixents, és imprescindible trobar eines clares, eficaces i fiables per poder no només sobreviure, sinó prendre el ple control de les nostres vides.

Gestionar les nostres emocions per obtenir el millor de nosaltres, definir objectius i saber dur-los a terme, explorar creences limitadores i millorar la comunicació, són algunes de les eines que s'ofereixen en aquest curs de Programació Neurolingüística i que són imprescindibles per assolir l'èxit personal i professional.

La Programació Neurolingüística és una disciplina que s'enfoca a comprendre el funcionament de tres àrees bàsiques:
   – Els nostres processos mentals: Com pensem i com canviar les nostres idees.
   – Els nostres processos emocionals: Com sentim i com gestionar les nostres emocions.
   – Els nostres processos comunicatius: Com ens interrelacionem amb els altres.

Aquests tres punts són crítics per poder desenvolupar noves habilitats o potenciar les actuals per aconseguir els teus objectius. Reserva ja una de les places limitades i accedeix als recursos necessaris perquè tornis a tenir el ple control sobre la teva vida, sense deixar que les circumstàncies externes ho facin.

Fitxa tècnica

Codi
SSCE183-2016

Descripció
Programació Neurolingüística

Àmbit Sectorial
Administració i gestió

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Consultoria empresarial

Durada
30 hores

Modalitat
Teleformació

Objectius

 • Objetius Generals:
 • – Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes.
   • Objetius específics:
  • – Aprendre a gestionar recursos davant dificultats relacionals i situacionals.
  • – Treballar amb eines de PNL per incrementar la comunicació, la relació d'ajuda, la creativitat i l'excel·lència personal i professional.

Continguts del curs

1. Que és PNL?
1.1 Pressupostos bàsics de la PNL
1.2 Què és el mapa?
1.3 Disseny i consecució d'objectius
1.4 Calibratge i agudesa sensorial
1.5 Experiència sensorial versus al·lucinació
1.6 Nivells de competència en l'aprenentatge
1.7 Comunicació verbal, no verbal i metafòrica
1.8 Submodalitats pel canvi
2. Sobre comunicació
2.1. La comunicació humana
2.2 Construccions lingüístiques. Meta-model.
2.3 Sincronia i rappot
2.4. Acompanyament verbal i no verbal
2.5 Coherència – incoherència
2.6 .La reformulació
2.7 Triple posició perceptiva
2.8 Sistemes representacions
3.Sobre la relació d’ajut
3.1 Triple posició perceptiva
3.2 Polaritats. Exercici per integrar contradiccions.
3.3 La comunicació en la relació d ajuda moderna
3.4 Abordatge de conflictes interpersonals.
4 . Sobre excel·lència personal
4.1 Jerarquia de valors
4.2 Condicions de bona formulació i realització d'objectius
4.3 Nivells neurològics
4.4 Estratègia de creativitat
4.5 Ecologia de vida

Requisits d'accès

 • Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
  – Dones
  – Persones amb discapacitat.
  – Víctimes de violència de gènere.
  – Treballadors de pimes.
  – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
  – Majors de 45 anys.
 • ⚠ NOTA:  Hi ha UNA plaça per a treballadors de l'Administració Pública.
  Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

   •   – DNI en vigor
   •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-373Dies -21Hores -32Minuts -19Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 14/09/22 al 04/11/22
  • Durada
   30 hores
  • Horari
   dimecres i divendres

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   Marc Povill Garsaball

   Expert en tècniques de creixement personal, gestió emocional i habilitats socials

  • Subvencionat per