• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (presencial)

Resolució de conflictes

Forma’t en resolució de conflictes

Amb aquesta acció formativa seràs capaç de desenvolupar habilitats i destreses que et permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Fitxa tècnica

Codi
SSCE186-2016

Descripció
Resolució de conflictes

Àmbit Sectorial
Habilitats interpersonals o directives

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Consultoria empresarial

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencionat presencial

Objectius

 • – Comprendre la naturalesa dels conflictes.
  – Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
  – Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictes.
  – Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
  – Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
  – Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
  – Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.
  – Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Continguts del curs

 • 1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
  •   1.1 La comunicació interpersonal.
  •   1.2 Tipus de comunicacions.
  •   1.3 La comunicació eficaç.
  •   1.4 Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.
 • 2. Resolució assertiva dels conflictes.
  •   2.1 Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
  •   2.2 Habilitats per a una comunicació eficaç.
  •   2.3 Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
  •   2.4 L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
  •   2.5 Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.
 • 3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
  •   3.1 Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
  •   3.2 Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
  •   3.3 Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
  •   3.4 Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
  •   3.5 Negociar eficaçment (guanyar-guanyar).
  •   3.6 Els diferents tipus de conflictes.
 • 4. Metodologia per resoldre conflictes.
  •   4.1 Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
  •   4.2 La mediació i la negociació.
  •   4.3 Com arribar a acords favorables.
 • 5. Els estils de negociació.
  •   5.1 Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
  •   5.2 Fases de la negociació.
  •   5.3 Preparació de la negociació.
  •   5.4 Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions.
  •   5.5. Estudi del mitjà.
  •   5.6. Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals.
  •   5.7. Planificació de la negociació.
  •   5.8. Avaluació de la relació de forces La identitat global.
  •   5.9. Els valors.
  •   5.10. Els estatuts.
  •   5.11. Els poders.
  •   5.12. Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar.
  •   5.13. La banda de objectius.
  •   5.14. Conducció de la negociació.
  •   5.15. Discussió.
  •   5.16. La informació en la negociació.
  •   5.17. Problemes de forma.
  •   5.18. Propostes.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
– Dones.
– Persones amb discapacitat.
– Víctimes de violència de gènere.
– Treballadors de pimes.
– Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
– Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça disponible per a treballadors de l’Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s’ha d’entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-775Dies -11Hores -41Minuts -17Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 21/10/21 al 02/12/21
  • Durada
   30 hores
  • Horari
   dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   Per concretar
  • Subvencionat per