• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

SALUT I EXERCICI FÍSIC PER L’ESQUENA

Salut i exercici físic per l’esquena

Aprèn a corregir i mitigar el mal d'esquena!

Entre un 80-90% de les persones pateixen almenys un episodi de mal d'esquena al llarg de la seva vida. És una de les consultes més freqüents en atenció primària i una de les principals causes de discapacitat a nivell mundial. Lumbàlgia, ciàtica, cervicàlgia, etc. són moltes les afeccions que engloben el mal d'esquena i diverses les causes que el poden provocar.

Aquest curs ofereix un ampli material teoricopràctic actualitzat sobre el mal d’esquena tant a nivell preventiu com rehabilitador. Es tracta d´un recorregut des l´anatomia de la columna vertebral i les patologies associades fins als aspectes psicològics que poden influir en el seu desenvolupament, una gran varietat de tècniques i tractaments d´aplicació juntament amb recomanacions i mesures de higiene postural per a aquest problema amb l'objectiu que el professional sanitari pugui fer una intervenció adequada i alleujar o posar fi al mal d'esquena.

Fitxa tècnica

Codi
SSCB108

Descripció
Salut i exercici físic per l'esquena

Àmbit Sectorial
Sanitat, afers socials i serveis a lespersones

Família Professional
Serveis socioculturals i a la comunitat

Àrea Professional
Activitats culturals i recreatives

Durada
20 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

Objectius generals:

 • – Coneixement i importància de la columna i l’esquena per treballar amb seguretat, efectivitat i sense risc de lesió.
 • – Aprofundir en els principis d’activitat física i els seus procediments, i adquirir la capacitat per dissenyar, modificar i adaptar programes.

Continguts del curs

1. Dolor d’esquena: de la prevenció al desentrenament.
1.1 Marc teòric. On som?
1.2. Professionals de l’activitat física: diagnosticar i prescriure.
1.3. Exercici físic i evidència científica.

2. Fisiopatologia lumbar.
2.1. Tipus.
2.1.1. Nomenclatura.

3. La columna vertebral.
3.1. Unitat funcional UFC.
3.1.1. Zona neutra.
3.1.2. Zona elàstica.
3.1.3. Rang funcional de moviment.

4. Mobilitat i estabilitat.
4.1. Subsistemes passiu, actiu i de control.

5. Estrès i tolerància.
5.1. Marc pràctic. Entrenem o desentrenem?
5.1.1. Objectius.
5.1.2. Selecció d’exercicis.
5.1.3. Organització.
5.1.4. Programació.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere.
 •   – Persones treballadores de pimes.
 •   – Persones treballadores amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Persones majors de 45 anys.

⚠ IMPORTANT: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor.
 •   – Última nòmina (sencera), rebut d'autònom o DARDO.

Aquests documents serveixen per a que Pimec comprovi que A) l'alumne resideix a Catalunya, i B) l'empresa té activitat al territori català i aplica correctament la retenció per a Formació Professional.

NOTA: No hi ha places per a treballadors de l'Administració Pública.

Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació del Curs

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   per concretar
  • Durada
   20 hores
  • Horari
   per concretar
  • Modalitat
   Presencial
  • Ubicació
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   Mònica Casanova

   Formadora de ioga, mindfulness, etc...

  • Subvencionat per